Főoldal » Hírek » Konyhakéssel ölte meg fivérét a szarvasi férfi - a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy közép­ko­rú szar­va­si férfi ellen, aki a vita hevé­ben egy kony­ha­kés­sel halál­ra szúr­ta a test­vé­rét.

A vád­irat sze­rint a férfi az édes­any­já­val közös ház­tar­tás­ban élt, ahol gya­ko­ri láto­ga­tó volt a test­vé­re is. A két férfi ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tott, rend­sze­re­sek vol­tak közöt­tük a szó­vál­tá­sok, ame­lyek ese­ten­ként tett­le­ges­sé­gig fajul­tak.

Az egy­aránt erő­sen ittas vád­lott és sér­tett 2022. május 12-én este a ház kony­há­já­ban tar­tóz­ko­dott, és ismét vitat­koz­ni kezd­tek egy­más­sal. A vita köz­ben a sér­tett fel­vett a kony­ha­asz­tal­ról egy 14,5 cm pen­gé­jű fanye­lű kést, ame­lyet fivé­re felé tar­tott, ám azt rövid idő eltel­té­vel vissza­tet­te az asz­tal­ra. A sér­tett ezután leült, de a szó­vál­tás tovább foly­ta­tó­dott a test­vé­rek között. A sér­tett kis idő múlva fel­állt, és elin­dult az ágyon ülő test­vé­re felé, mire a férfi fel­kap­ta a kony­ha­asz­tal­ról a kést, és azzal két­szer mell­ka­son szúr­ta a vele szem­ben álló sér­tet­tet. A sér­tett a szú­rá­sok követ­kez­té­ben per­ce­ken belül a hely­szí­nen meg­halt, éle­tét az azon­na­li orvo­si beavat­ko­zás sem ment­het­te volna meg.

A Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.