Főoldal » Hírek » Konyhakéssel szúrta hasba az élettársát

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy nő ellen, aki 2019 júli­u­sá­ban egy Bács­al­más kör­nyé­ki köz­ség­ben csa­lá­di vesze­ke­dés során itta­san egy kés­sel hasba szúr­ta az élettársát.

A vád­irat sze­rint a nő és a férfi egy Bács­al­más kör­nyé­ki köz­ség­ben közö­sen nevel­ték a vád­lott koráb­bi kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett gyer­me­két. A csa­lád meg­él­he­té­sé­ről a férfi gon­dos­ko­dott, a nő a ház­tar­tást vezet­te és a gyer­me­két nevel­te. A pár gyak­ran vesze­ke­dett, mivel a nő sok­szor eljárt ita­loz­ni, illet­ve a gyer­mek­ne­ve­lés­ben sem értet­tek egyet.

A vád­lott 2019. júli­us 12-én, este a gyer­me­két ott­hon hagy­va ismét a kocs­má­ban szó­ra­ko­zott. Mivel még 23 óra­kor sem ért haza, a párja utána ment, hogy haza­hív­ja. A sér­tett egy ide­gen férfi tár­sa­sá­gá­ban talál­ta a nőt, aki csak több­szö­ri hívás után volt haj­lan­dó hazamenni.

Ott­hon vesze­ked­tek, ekkor a férfi pofon­vág­ta a nőt. A nő több­ször meg­ütöt­te a párja mell­ka­sát, majd a kony­ha­szek­rény­ről fel­ka­pott egy kést, ami­vel egy­szer hasba szúr­ta a férfit.

Az alvó kis­gyer­mek­re a sér­tett lánya vigyá­zott, aki a vesze­ke­dés­re fel­éb­red­ve a laká­sá­ba kísér­te az erő­sen vérző apját, majd érte­sí­tet­ték a men­tő­ket. A sér­tett a szú­rás miatt 8 napon belül gyó­gyu­ló szúrt sérü­lést szen­ve­dett, de kiala­kul­ha­tott volna nála élet­ve­szé­lyes mell­ka­si sérü­lés is.

A sza­bad­lá­bon lévő nőt a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.