Főoldal » Hírek » Konyhakéssel támadt élettársára egy budapesti nő - FOTÓKKAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a 25 éves nő azért támadt rá élet­tár­sá­ra, mert az sétál­ni vitte két kutyá­ju­kat, azon­ban az egyik eb elsza­ladt, így a férfi nél­kü­le tért haza. Emi­att a nő annyi­ra fel­há­bo­ro­dott, hogy egy kony­ha­kés­sel támadt a fér­fi­ra, és élet­ve­szé­lye­sen megsebesítette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott nő és a sér­tett férfi 2015. évtől kez­dő­dő­en élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban. A felek viszo­nya nem volt fel­hőt­len, a vád­lott rend­sze­re­sen ita­lo­zott, és együtt­élé­sük alatt több alka­lom­mal is bán­tal­maz­ta a sértettet.

A sér­tett 2020. már­ci­us 30-án az esti órák­ban a XIV. kerü­le­ti laká­suk­ból sétál­ni vitte két kutyá­ju­kat. Séta köz­ben az egyik kutya elsza­ladt és a sér­tett nem talál­ta meg, így már csak az egyik kutyá­val tért vissza a közös lakásukba.

Az ekkor már ittas álla­pot­ban lévő vád­lott vesze­ked­ni, kia­bál­ni kez­dett a fér­fi­val az elve­szí­tett kutya miatt. A vád­lott a sér­tett szi­dal­ma­zá­sa köz­ben, a lakás kony­há­já­ból egy kony­ha­kést vett magá­hoz, majd azzal támadt rá a sér­tett­re, a kés­sel a sér­tett arca irá­nyá­ba szúrt. A férfi a szú­rást elhá­rí­tot­ta, ezért az arcán emi­att csak egy felü­le­tes, met­szett sérü­lés keletkezett.

A sér­tett tar­tott attól, hogy a vád­lott nem hagy fel az agresszív, táma­dó maga­tar­tá­sá­val, ezért meg­pró­bál­ta elhagy­ni a lakást és el is indult a lakás kulcs­ra zárt bejá­ra­ti ajta­ja felé. Az elő­szo­bá­ban érte őt utol a vád­lott, aki a kezé­ben tar­tott kés­sel mell­ka­son szúr­ta a sér­tet­tet. A szú­rás miatt fel­lé­pő erős vér­zés miatt végül a nő hívta ki a mentőket.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett által elszen­ve­dett mell­ka­si sérü­lés élet­ve­szé­lyes volt, a szak­sze­rű és idő­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás elma­ra­dá­sa, vagy jelen­tős kése­del­me ese­tén fel­tét­le­nül a sér­tett halá­lát okoz­ta volna.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség – a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő – nővel szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a bíró­sá­gon. A főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je őt vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re és tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.