Főoldal » Hírek » Könyörtelenül elkövetett rablás esetében a törvény szigorának kell érvényesülnie - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak az ügyé­ben, aki tár­sa­i­val éjjel, a házuk­ba betör­ve könyör­te­le­nül rabolt ki egy családot.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a fér­fit minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és több­rend­be­li más bűn­cse­lek­mény miatt, mint külö­nös vissza­esőt 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 2 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra, mel­lék­bün­te­té­sül 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A bíró­ság 10 rend­be­li lopás miatt emelt vád alól felmentette.

A nem jog­erős íté­let sze­rint az arcu­kat elta­ka­ró, kesz­tyűt vise­lő, fej­lám­pá­val és elem­lám­pá­val vilá­gí­tó rab­lók az éjsza­ka köze­pén a tör­tek be a házba. Magu­kat rend­őrök­nek kiad­va a háló­szo­bá­juk­ban ráron­tot­tak az alvó fér­fi­ra, élet­tár­sá­ra és gyer­me­ke­i­re, mind a négyü­ket meg­kö­töz­ték, érté­kek után kutat­tak, míg egyi­kük őket őriz­te. A nőt meg­fe­nye­get­ték az ujjai levá­gá­sá­val, a férfi taka­ró­val leta­kart fejét ököl­lel ütöt­ték majd meg­fe­nye­get­ték a gyer­me­kei meg­ölé­sé­vel, kör­mé­nek leté­pé­sé­vel. A férfi, az élet­tár­sa, és az egyik gyer­me­ke ujj­he­gyét kés­sel szur­kál­ták a pénz átadá­sa, illet­ve a széf kód­já­nak meg­adá­sa érde­ké­ben. A rab­lók a meg­kö­tö­zött csa­lád­ta­go­kat az egyik szo­bá­ba bezár­ták, és több mil­lió forint érték­ben kész­pénzt, valu­tát, éksze­re­ket és órá­kat eltu­laj­do­nít­va távoztak.

A vád­lott továb­bá több tele­pü­lé­sen éjjel betö­ré­ses lopá­so­kat köve­tett el egye­dül, miköz­ben a sér­tet­tek ott­hon aludtak.

Az ügyész a fel­men­tés miatt és a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sért, a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért, illet­ve eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sze­rint a férfi elkö­vet­te azo­kat a bűn­cse­lek­mé­nye­ket is, ami­ben fel­men­tet­te a bíró­ság. A bün­te­té­se súlyo­sí­tan­dó, mert a tör­vény foko­zot­tabb szi­go­ra alkal­ma­zan­dó a leg­sú­lyo­sabb vagyon elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­ményt gát­lás­ta­la­nul és könyör­te­le­nül - rész­ben kis­ko­rú­ak sérel­mé­re -elkö­ve­tő fér­fi­val szem­ben, vala­mint a soro­za­tos betö­ré­ses lopá­sok­ra figyelemmel.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Győri Íté­lő­táb­la dönt.