Főoldal » Hírek » Könyvelőként visszaélt a cég pecsétjével - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal a tata­bá­nyai köny­ve­lő­vel szem­ben, aki 2011-2018 között több, mint 150 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a Magyar Állam költségvetésének.

A vád­lott köny­ve­lé­si szol­gál­ta­tást nyúj­tott az egyik tata­bá­nyai gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak és ebbé­li hely­ze­tét kihasz­nál­va isme­ret­len módon meg­sze­rez­te a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság pecsét­jét és nevé­ben szám­la­töm­böt vásá­rolt. A vád­lott 2011. év janu­ár­ja és 2018. feb­ru­ár­ja közöt­ti idő­szak­ban egy másik két gaz­da­sá­gi tár­sa­ság részé­re egyé­ni vál­lal­ko­zó­ként nyom­dai szol­gál­ta­tást vég­zett. A mun­kák elvég­zé­sé­ről azon­ban az álta­la koráb­ban köny­velt gaz­da­sá­gi tár­sa­ság nevé­ben állí­tot­ta ki a szám­lá­kat abból a cél­ból, hogy a bevé­te­lei után ne legyen ÁFA fize­té­si köte­le­zett­sé­ge. A valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kat a téve­dés­ben lévő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok kép­vi­se­lői adó­be­val­lá­suk benyúj­tá­sa alkal­má­val felhasználták.

Ezen túl­me­nő­en a vád­lott az így elvég­zett mun­kák­ból szár­ma­zó bevé­te­le után sem az egy­sze­rű­sí­tett vál­lal­ko­zói adót, sem a sze­mé­lyi jöve­de­lem­adót, sem pedig az egész­ség­ügyi hoz­zá­já­ru­lást nem fizet­te meg.

A vád­lott ezzel a maga­tar­tá­sá­val össze­sen 150.641.923 forint össze­gű vagyo­ni hát­rányt oko­zott a költségvetésnek.

A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki és 89.116.579 forint összeg­ben vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el. A fenn­ma­ra­dó 61.525.344 forint vagyo­ni hát­rány oko­zá­sa miatt az ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a két gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal szem­ben alkal­maz­zon vagyonelkobzást.