Főoldal » Archív » Korábban buszokat, most kisteherautót rongált meg - fotókkal

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség három napon belül bíró­ság elé állít­ja azt a fér­fit, aki bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­it meg­szeg­ve elvitt egy kis­te­her­gép­ko­csit Abony­ban. Három utcát tett meg, rommá törve a járművet.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja egy ceg­lé­di férfi, aki jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt áll, laká­sát csak enge­déllyel hagy­hat­ja el. Koráb­ban azért indult vele szem­ben bün­te­tő­el­já­rás, mert Kecs­ke­mé­ten az autó­busz­pá­lya­ud­va­ron több autó­buszt meg­ron­gált, egy buszt pedig el akart vinni, ami­kor tet­ten érték.

A férfi 2019. május 3-án enge­dély nél­kül, itta­san távo­zott a bűn­ügyi fel­ügye­let­tel kije­lölt lak­cí­mé­ről. Vonat­tal Abony­ba ment, a vas­út­ál­lo­más­ról indul­va gya­log kószált a város utcá­in. Ész­re­vet­te, hogy egy kis­te­her­au­tó ajta­ja nyit­va van, az indí­tó­kul­csot a jár­mű­ben hagyták.

Beült a kis­te­her­au­tó­ba, bein­dí­tot­ta és elhaj­tott vele. Három utcán keresz­tül ment, ami­kor egy kerí­tés­nek ütköz­ve meg­állt. A gya­nú­sí­tott kiszállt a jár­mű­ből és el akart futni. A bal­ese­tet ész­le­lő járó­ke­lők meg­pró­bál­ták fel­tar­tóz­tat­ni fér­fit, de ő elme­ne­kült. Az Abo­nyi Rend­őr­őrs jár­őrei azon­ban pár per­cen belül elfog­ták a gya­nú­sí­tot­tat, aki őri­zet­be került.

A fér­fi­nak nem volt veze­tői engedélye.

A kis­te­her­gép­ko­csi­ban mint­egy 700.000,- forint kár keletkezett.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban, az őri­zet tar­ta­ma alatt a mai napon állít­ja bíró­ság elé a jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfit.