Főoldal » Archív » Korábban hosszasan elhúzódó eljárások gyorsítására törekszik az ügyészség

A Heves Megyei Főügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által lehe­tő­vé tett módon, a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re tett indít­vá­nyok­kal is igyek­szik elér­ni azt, hogy egy több mint száz vád­lot­tat érin­tő nagy­sza­bá­sú bűn­ügy, töb­bek­kel szem­ben már a bíró­sá­gi eljá­rás korai sza­ka­szá­ban, az ún. elő­ké­szí­tő ülé­sen jog­erő­sen befe­je­ződ­hes­sen.

A Heves Megyei Főügyész­ség idén júni­us 27-én emelt vádat több­rend­be­li, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 137 sze­méllyel szem­ben, egy fik­tív mun­ka­erő köl­csön­zés­sel össze­füg­gő orszá­gos mére­tű csa­lás­so­ro­zat kap­csán.

A 2018. júli­us 1-jén hatály­ba lépett új eljá­rá­si tör­vény - ellen­tét­ben a vád­eme­lés­kor hatá­lyos koráb­bi­val - köte­le­ző erő­vel elő­ír­ja, hogy a rész­le­tes bizo­nyí­tást magá­ban fog­la­ló tár­gya­lá­si sza­kasz előtt a bíró­ság­nak elő­ké­szí­tő ülést kell tar­ta­nia. Ezen az ügyész is részt vesz, és ott - arra az eset­re, ha  a ter­helt a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri - indít­ványt tehet a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re. Amennyi­ben a vád­lott az ügyé­szi vád­ban fog­lal­ta­kat tel­jes körű­en beis­me­ri, és a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról lemond, a bíró­ság dönt­het úgy, hogy nem utal­ja tár­gya­lás­ra az ügyet, hanem azt íté­let­ho­za­tal­lal lezár­ja, ami által az eljá­rás idő­tar­ta­ma jelen­tő­sen lerö­vi­dül.

A fik­tív mun­ka­erő köl­csön­zé­sek kap­csán folya­mat­ban lévő bün­te­tő­ügy­ben eddig öt napon tar­tott a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülést, melyen a bűn­szer­ve­zet által kínált szol­gál­ta­tá­so­kat igény­be vevő, úgy­ne­ve­zett meg­bí­zó vál­lal­ko­zá­sok tizen­ki­lenc veze­tő­jét hall­gat­ta meg vád­lott­ként.

A ter­hel­tek közel három­ne­gye­de, szám sze­rint tizen­négy vád­lott - az ügyé­szi indít­vá­nyok isme­re­té­ben - rész­le­tes beis­me­rő val­lo­mást tett, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. Erre figye­lem­mel a bíró­ság - az ügyé­szi indít­vá­nyo­kat elfo­gad­va - ezzel a tizen­négy sze­méllyel szem­ben jog­erős marasz­ta­ló íté­le­tet hozott a vád­ban fog­lalt tény­ál­lá­sok­nak és minő­sí­té­sek­nek meg­fe­le­lő­en.

Az érin­tett vád­lot­tak több­sé­gé­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, és emel­lett - oly­kor mil­li­ós nagy­ság­ren­dű - pénz­bün­te­tés került így kisza­bás­ra.