Főoldal » Hírek » Korábbi bántalmazója családját éjjel házuk felgyújtásával fenyegette - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett magán­lak­sér­tés és zak­la­tás miatt vádat emelt egy hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki egy koráb­bi szó­vál­tás­ból kiala­kult köl­csö­nös vere­ke­dés során szer­zett súlyos sérü­lé­sé­ből fel­gyó­gyul­va folya­ma­to­san pro­vo­kál­ta és több­ször élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te bán­tal­ma­zó­ja csa­lád­ját.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi – az ügy vád­lott­ja - 2021. május 29-én éjjel, Tom­pán egy csa­lá­di ren­dez­vény­ről gya­lo­golt haza itta­san, ami­kor egy csa­lá­di ház udva­rán tar­tóz­ko­dó csa­lád­dal szó­vál­tás­ba keve­re­dett. A vita hevé­ben a férfi bement az udvar­ba, hogy a nézet­el­té­rést leren­dez­ze. Vere­ked­ni kezd­tek a házi­gaz­dá­val, aki végül egy bárd­dal több­ször meg­ütöt­te a fején, élet­ve­szé­lyes sérü­lést okoz­va a vád­lott­nak. Bár a bán­tal­ma­zó­ja elme­ne­kült a hely­szín­ről, a fel­bő­szült vád­lott a fej­sé­rü­lé­se elle­né­re vissza akart vágni, ezért berúg­ta a csa­lá­di ház ajta­ját és a bent tar­tóz­ko­dó nőket és gyer­me­ke­ket meg­ölé­sük­kel fenye­get­te meg.

 

Rövid­del ezután, súlyos fej­sé­rü­lé­sé­ből fel­gyó­gyul­va a vád­lott több­ször fel­ke­res­te bán­tal­ma­zó­ja csa­lád­ját és élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te őket.

 

2021. júni­us 18-án késő este a vád­lott ittas álla­pot­ban ismét meg­je­lent a csa­lád házá­nál, ahol folya­ma­to­san pro­vo­kál­ta az ott élő­ket, illet­ve több eset­ben az utcá­ról beki­a­bált nekik, hogy „két hét múlva nem lesz­tek itt, fel­gyúj­tom a háza­to­kat, mind meg­hal­tok.”

Az éjsza­ka folya­mán a csa­lád több­ször rend­őri segít­sé­get kért a vád­lott pro­vo­ká­ló maga­tar­tá­sa és súlyos fenye­ge­té­sei miatt, ő azon­ban még a ható­ság fel­szó­lí­tá­sá­ra sem volt haj­lan­dó elhagy­ni a hely­színt. Végül az éjfé­li órák­ban önként távo­zott a lak­he­lyé­re.

 

Az ügyész­ség a fér­fit magán­lak­sér­tés súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel és zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

 

Az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt tör­tént vád­eme­lés­ről koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/husvago-bard-is-elokerult-egy-tompai-verekedes-soran-a-bacs-kiskun-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/