Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Körforgalomnál ütötte el a gyalogost – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Vádat emelt az ügyész­ség egy 71 éves sal­gó­tar­já­ni férfi ellen, aki a megye­szék­hely egyik gya­lo­gos átke­lő­he­lyé­nél oko­zott sze­mé­lyi sérü­lés­sel járó balesetet.

A vád sze­rint a férfi 2022. novem­ber 28-án, reg­gel autó­zott Kis­har­tyán irá­nyá­ból Sal­gó­tar­ján bel­te­rü­le­tén. Útját a 22. számú úton lévő kör­for­gal­mú útke­resz­te­ző­dés­ből az első kijá­ra­ton köz­le­ked­ve, Bátony­te­re­nye irá­nyá­ba kíván­ta foly­tat­ni. A vád­lott menet­irá­nya sze­rint bal oldal­ról az úttest­re lépett a kör­for­ga­lom kijá­ra­tá­nál lévő gyalogos-átkelőhelyen a sér­tett, aki ugyan­ak­kor haladt át a külső for­gal­mi sávba, ami­kor a sofőr is odaért. 

A férfi nem tanú­sí­tot­ta a tőle elvár­ha­tó figyel­met a zebra meg­kö­ze­lí­té­se­kor, a hori­zont felett ala­cso­nyan járó nap fénye is zavar­ta, ezért nem vette észre a sér­tet­tet, így elütöt­te. A vád­lott későn féke­zett, ezért autót csak az útsza­kasz későb­bi részén tudta megállítani.

A bal­eset követ­kez­té­ben a nő súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A vád­lott elke­rül­het­te volna az ütkö­zést, ha a kör­for­ga­lom­ban a látá­si viszo­nyok kor­lá­to­zott­sá­gá­ra is tekin­tet­tel foko­zott óva­tos­ság­gal és mér­sé­kelt sebes­ség­gel köze­lí­tet­te volna meg a gya­lo­gos átkelőhelyet.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ta meg a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit. Vád­ira­tá­ban bün­te­tő­vég­zés alkal­ma­zá­sa mel­lett indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság szab­jon ki vele szem­ben pénz­bün­te­tést és tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, vala­mint fizet­tes­se meg a nyo­mo­zás során kelet­ke­zett 26.650 forint bűn­ügyi költ­sé­get is.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.