Főoldal » Archív » Kórházban alvó beteg kifosztójával szemben emelt vádat az ügyészség – elsőfokú ítélet született

Egy negy­ven éves, buda­pes­ti férfi tavaly janu­ár­ban egy bel­vá­ro­si kór­ház­ban egy nyolc­van­két éves, moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott, alvó beteg­től tulaj­do­ní­tot­ta el az érté­ke­it. Az ille­té­kes kerü­le­ti ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség 2017 júli­u­sá­ban benyúj­tott vád­ira­ta sze­rint a vád­lott 2017. janu­ár 4-én, a dél­utá­ni órák­ban, bement a VIII. kerü­le­ti kór­ház egyik eme­le­ti kór­ter­mé­be, ahol egy nyolc­van­két éves, moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott férfi feküdt, és éppen aludt. A vád­lott a sér­tett ágya mel­let­ti éjje­li szek­rény fiók­já­ból kivet­te a sér­tett mobil­te­le­fon­ját és pénz­tár­cá­ját. A sér­tett a zajok­ra fel­éb­redt, rászólt a vád­lott­ra, aki ekkor elhagy­ta a kór­ter­met. A fér­fit a kór­ház dol­go­zói tar­tóz­tat­ták fel a rend­őrök kiérkezéséig.

A vád­eme­lés az ügy­ben ered­mé­nyes volt, az ügy­ben - amely­hez a tár­gya­lá­son egy garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat is egye­sí­tet­tek - első­fo­kú, nem jog­erős íté­let szü­le­tett; a kerü­le­ti ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tőt három év négy hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let­tel szem­ben az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett, a vád­lott és védő­je pedig enyhítésért.