Főoldal » Archív » Kórházban bántalmazta orvosát a türelmetlen beteg

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a Nóg­rád megyei fér­fi­vel szem­ben, aki ittas álla­pot­ban bán­tal­ma­zott egy kór­há­zi orvost.

A vád sze­rint a vád­lott 2019. júli­us 8-án, dél­után, ott­ho­ná­ban rosszul lett, men­tőt hívott, akik a sal­gó­tar­já­ni kór­ház­ba szállították.

Az ittas férfi egy idő után a vára­ko­zá­si idő elhú­zó­dá­sán fel­há­bo­rod­va bele­kö­tött a váró­he­lyi­ség­ben fehér orvo­si köpenyt vise­lő, a nya­ká­ban szte­tosz­kó­pot és orvo­si pecsét­nyo­mót is hordó sér­tett­be, a kór­ház bel­gyó­gyász szakorvosába.

Az orvos meg­pró­bál­ta meg­nyug­tat­ni, elmond­ta neki, hogy a sür­gős­sé­gi ellá­tás nem érke­zé­si sor­rend­ben, hanem a bete­gek álla­po­tá­nak súlyos­sá­ga sze­rint tör­té­nik, és közöl­te vele azt is, hogy ő maga jóval a mun­ka­ide­je lejár­tát köve­tő­en még min­dig dol­go­zik, olyan sok a vára­ko­zó beteg.

A vád­lott ekkor az orvos tájé­koz­ta­tá­sá­val mit sem törőd­ve várat­la­nul ököl­lel állon ütöt­te őt.

Mivel a többi egész­ség­ügyi dol­go­zó­hoz hason­ló­an a fel­ada­tát ellá­tó orvost is foko­zott véde­lem­ben része­sí­ti a tör­vény, a férfi cse­lek­mé­nye – akár öt év sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­te­ten­dő – köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek minősül.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben – aki erő­sza­kos bűn­cse­lek­ményt koráb­ban még nem köve­tett el – vég­re­haj­tá­sá­ban hosszú idő­tar­tam­ra fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.