Főoldal » Hírek » Kórházi ápolóra támadt egy férfi - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 55 éves férfi ellen, aki a sal­gó­tar­já­ni kór­ház sür­gős­sé­gi osz­tá­lyán bán­tal­maz­ta az őt ellá­tó ápo­lót.

A vád­lott 2021. novem­ber 22-én, késő este, a sal­gó­tar­já­ni kór­ház sür­gős­sé­gi osz­tá­lyán feküdt beteg­ként. Egy szak­ápo­ló része­sí­tet­te ellá­tás­ban, aki orvo­si mérő­mű­sze­re­ket helye­zett fel rá, azon­ban mint­egy tíz perc eltel­té­vel a férfi a műsze­re­ket magá­ról letép­te és a távo­zás szán­dé­ká­val az ágyá­ból fel­kelt. Az ápoló meg­kér­te, hogy feküd­jön vissza, és a beteg köze­lé­be lépett, azon­ban ekkor a férfi min­den előz­mény nél­kül ököl­lel az állán meg­ütöt­te őt.

Mivel az ápoló tar­tott a továb­bi táma­dás­tól, elő­vet­te a tele­fon­ját, hogy segít­sé­get kér­jen a kol­lé­gá­i­tól. Ekkor a beteg ismé­tel­ten meg­tá­mad­ta őt, kiütöt­te kezé­ből a mobil­te­le­font, majd mikor az ápoló a föld­re eső készü­lé­kért leha­jolt, ököl­lel újfent meg­kí­sé­rel­te meg­üt­ni.

A szak­ápo­ló ekkor segít­sé­gért indult, de a férfi követ­te a folyo­só­ra is, ahol ököl­lel a vál­lá­nál több­ször ismé­tel­ten meg­ütöt­te, mire a meg­ér­ke­ző kór­há­zi biz­ton­sá­gi szol­gá­lat meg­ér­ke­zett és lefog­ta őt.

A bün­tet­len elő­éle­tű férfi ellen a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség – mivel a szak­ápo­lót a hiva­tá­sá­nál fogva meg­il­le­ti a foko­zott bün­te­tő­jo­gi véde­lem – köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat, és fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt vele szem­ben.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­ján Járás­bí­ró­ság dönt.