Főoldal » Hírek » Körmönfont csalók - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi és élet­tár­sa, vala­mint nyolc tár­suk ellen, akik inter­ne­tes csa­lá­so­kat követ­tek el, és a pénz útját is meg­pró­bál­ták elrejteni. 

A vád­irat sze­rint az élet­tár­sak 2020 tava­szán hatá­roz­ták el, hogy inter­ne­tes csa­lá­sok útján sze­rez­nek pénzt. A csa­lá­so­kat ala­po­san elő­ké­szí­tet­ték. Elő­ször hamis állás­hir­de­té­se­ket adtak fel, amire több sze­mély jelent­ke­zett, és a mun­ka­szer­ző­dés­hez meg­ad­ták az ada­ta­i­kat. A sze­mé­lyes ada­to­kat fel­hasz­nál­va több szol­gál­ta­tó­nál is vásá­rol­tak tele­fon­kár­tyá­kat, ame­lye­ket később a csa­lá­sok­hoz használhattak.

Az élet­tár­sak ezen kívül meg­ál­la­pod­tak több sze­méllyel, akik vál­lal­ták, hogy havi jut­ta­tá­sért a ren­del­ke­zé­sük­re bocsát­ják a bank­szám­lá­ju­kat, majd a szám­lák­ra érke­ző uta­lá­so­kat kész­pénz­ben átadják.

Ezután húsz álné­ven adtak fel több online hir­de­tést is, ami­ben főként bon­tott autó alkat­ré­sze­ket, de fahá­zat és kerti ját­szó­te­ret is kínál­tak eladás­ra, mely ter­mé­kek nem áll­tak ren­del­ke­zé­sük­re. A vevők az elutalt pén­zü­kért nem kap­tak semmit.

2020 ápri­lis eleje és szep­tem­ber vége között az élet­tár­sak a hamis hir­de­té­sek­kel és segí­tő­ik köz­re­mű­kö­dé­sé­vel több, mint 200 sér­tet­tet mint­egy 18 mil­lió forint­tal káro­sí­tot­tak meg.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség az élet­tár­sak ellen a sér­tet­tek szá­má­hoz iga­zo­dó csa­lás, míg segí­tő­ik ellen pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat.