Főoldal » Hírek » Előzetes kényszergyógykezelését rendelték el annak a férfinak, aki megölte a testvérét és a sógorát - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja meg­szün­tet­te annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, és elren­del­te az elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét, aki Komárom-Esztergom Megye egyik tele­pü­lé­sén 2020. május 16. nap­ján, 00 óra 57 per­cet meg­elő­ző­en meg­öl­te lány­test­vé­rét, vala­mint sógo­rát, ezt köve­tő­en pedig a holt­tes­te­ket meggyújtotta. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi Komárom-Esztergom Megye egyik tele­pü­lé­sén talál­ha­tó csa­lá­di ház­ban 2020. május 16-án, 00 óra 57 per­cet meg­elő­ző idő­ben több kés­szú­rás­sal, illet­ve vágás­sal meg­öl­te sógo­rát, és a nővé­rét. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott a holt­tes­te­ket ben­zin­nel átita­tott ron­gyok­kal leta­kar­ta, az ingat­lan­ban ben­zint locsolt szét és azt meg­gyúj­tot­ta, mely­nek követ­kez­té­ben az ingat­lan­ban tűz kelet­ke­zett, amely­ben a gya­nú­sí­tott is másod­fo­kú égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett a kezén, lábán és arcán.

A fér­fit több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­va­ló­sí­tá­sa miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányságon, a bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra 2020. júni­us 25. nap­ján ren­del­te el a letartóztatását.

A nyo­mo­zás során beszer­zett igaz­ság­ügyi elme­or­vos­szak­ér­tői véle­mény sze­rint a gya­nú­sí­tott jelen­leg és a cse­lek­mény elkö­ve­té­se ide­jén is kóros elme­ál­la­pot­ban szen­ve­dett, amely miatt tel­je­sen kép­te­len volt arra, hogy cse­lek­mé­nye követ­kez­mé­nye­it fel­is­mer­je vagy, hogy e fel­is­me­rés­nek meg­fe­le­lő­en cse­le­ked­jék, emi­att vele szem­ben bün­tet­he­tő­sé­get kizá­ró ok áll fenn.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja meg­szün­tet­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát és ezzel egy­ide­jű­leg hat hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben fenn­áll annak a veszé­lye, hogy kóros elme­ál­la­po­tá­ra tekin­tet­tel újabb, hason­ló­an erő­sza­kos bűn­cse­lek­ményt követ el.