Főoldal » Archív » Korrupció a keszthelyi gyámhivatalban

A   Keszt­he­lyi Váro­si Gyám­hi­va­tal  ügy­in­té­ző­je és az egyik hiva­tá­sos gond­nok az ellen­őr­zés hiá­nyát fel­hasz­nál­va elha­tá­roz­ták, hogy egy­más­sal össze­játsz­va meg­szer­zik  a gond­no­kol­tak pén­zét, és  eloszt­ják egy­más között. 2009-2011 évek­ben rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve, folya­ma­to­san több­ször 17 gond­no­kolt bank­szám­lá­já­ról  vet­tek fel sér­tet­ten­ként 9.259 Ft-tól 1.123.000 Ft-ig ter­je­dő össze­ge­ket, össze­sen 6.239.519 Ft-ot.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-korrupció