Főoldal » Hírek » Korrupció egy újabb műszaki vizsgaállomáson - Fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyomozást.

A nyo­mo­zó ügyész­ség továb­bi bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se érde­ké­ben pén­te­ken össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket – ennek kere­té­ben, moto­zá­so­kat, kuta­tá­so­kat, gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­so­kat – haj­tott végre 6 főt érin­tő­en, ame­lyek ered­mény­re vezettek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy Pest megyei műsza­ki vizs­ga­ál­lo­má­son meg­ha­tal­ma­zott­ként rend­sze­re­sen eljá­ró pol­gá­ri sze­mé­lyek jogo­su­lat­lan anya­gi előnyt biz­to­sí­tot­tak a műsza­ki vizs­ga­biz­tos­ként dol­go­zó kor­mány­tiszt­vi­se­lők­nek, amely­nek össze­ge gép­jár­mű­ven­ként ötezer forint volt.

A bűn­ügyi akci­ó­ban köz­re­mű­köd­tek a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség mun­ka­tár­sai, a nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nyek vég­re­haj­tá­sá­ban – tizen­négy ügyész mel­lett – több mint szá­zan vet­tek részt.

A vesz­te­ge­té­si pénz átvé­te­le­kor tet­te­nért vizs­ga­biz­to­sok­tól meg­kö­ze­lí­tő­leg három­száz­ezer forint kész­pénz került elő, a kuta­tá­sok során több mil­lió forin­tot, két sze­mély­au­tót fog­lal­tak le a ható­ság tag­jai, ezen túl­me­nő­en három bank­szám­lát és egy ingat­lant zároltak.

Az ügyész­ség elren­del­te a műsza­ki vizs­ga­ál­lo­más vala­mennyi vizs­ga­biz­to­sá­nak és a kor­rup­ci­ós pénzt biz­to­sí­tó sze­mé­lyek őri­ze­tét, és őket gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

A nyo­mo­zó ügyész­ség három sze­mély ese­té­ben indít­vá­nyoz­ta a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét, a letar­tóz­ta­tá­sok tár­gyá­ban a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon dönt.

A bűn­ügyi akci­ó­ról az aláb­bi fotók készültek.