Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Korrupció gyanú a gyulai határátkelőhelyen

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség - a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­de­rí­tő tevé­keny­sé­ge során beszer­zett ada­tok alap­ján - kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek gya­nú­ja miatt nyo­mo­zást foly­tat a Gyu­lai Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség állo­má­nyá­ba tar­to­zó hiva­tá­sos rend­őrö­ket érin­tő­en. A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai alap­ján gyanú merült fel arra, hogy a Gyu­lai Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség állo­má­nyá­ba tar­to­zó, határ­ren­dész szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrök a gyu­lai határ­át­ke­lő­he­lyen a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­kor pénzt, illet­ve tár­gya­kat kér­nek és fogad­nak el kül­föl­di kami­o­nok gép­jár­mű­ve­ze­tő­i­től. A mai napon – fel­ké­rés­re – a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont műve­le­ti egy­sé­ge elfo­gott több határ­ren­dészt. Az ügy kap­csán a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség továb­bi határ­ren­dé­sze­ket érin­tő­en több hely­szín­re kiter­je­dő, szer­ve­zett akció kere­té­ben haj­tott végre nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nye­ket. Az ügy­ben rész­le­te­sebb tájé­koz­ta­tás a hol­na­pi napon várható.

KNYF Saj­tó­köz­le­mény - kor­rup­ció gyanú a gyu­lai határátkelőhelyen