Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Korrupció miatt gyanúsítottak a rendőrök -a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye-fotóval

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást két köz­le­ke­dés­ren­dé­sze­ti járőr ellen.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság állo­má­nyá­ba tar­to­zó rend­őrök 2020 szep­tem­be­ré­ben abban álla­pod­tak meg, hogy közös jár­őr­szol­gá­la­tuk során az intéz­ke­dés alá vont gép­ko­csik veze­tő­i­től arra tör­té­nő valós vagy valót­lan hivat­ko­zás­sal, hogy köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­tést követ­tek el, pénzt kér­nek és cse­ré­be elte­kin­te­nek a sza­bály­sér­té­si eljá­rás kez­de­mé­nye­zé­sé­től, vagy a hely­szí­ni bír­ság kisza­bá­sá­tól.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint az elkö­ve­tők – az M1-es autó­pá­lyán köz­le­ke­dő kül­föl­di gép­ko­csik tuda­tos kivá­lasz­tá­sá­val – szer­ve­zett módon, rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve követ­tek el kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

Az ügyész­ség a beszer­zett bizo­nyí­té­kok­ra tekin­tet­tel 2020. októ­ber 19-én össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket haj­tott végre, melyek célja az elkö­ve­tők tet­ten­éré­se, elfo­gá­sa és továb­bi bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se volt. Az akció során moto­zást, kuta­tást, és szem­lét tar­tot­tak, amely eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek ered­mény­re vezet­tek, a nyo­mo­zó ügyész­ség az elkö­ve­tők­től 40 bol­gár levát, 75 román lejt, továb­bá 165 eurot fog­lalt le.

A hely­szí­ni nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nyek vég­re­haj­tá­sá­ban a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség ügyé­sze­in túl, köz­re­mű­köd­tek a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat, a Készen­lé­ti Rend­őr­ség és a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont mun­ka­tár­sai.

Mind­két elkö­ve­tő gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa meg­tör­tént, egyi­kük a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­mer­te, míg a másik rend­őr nem tett val­lo­mást. A ter­hel­tek szol­gá­la­ti jog­vi­szo­nya lemon­dás­sal meg­szűnt.

Az elkö­ve­tők ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, azon­ban a bün­te­té­si tétel felső hatá­ra – figye­lem­mel a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra – 12 év.