Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Korrupciós bűncselekmény miatt letartóztatásban egy áljogász és két társa - videóval és fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyomozást.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján egy Pest vár­me­gyei 55 éves férfi valót­la­nul dan­dár­tá­bor­nok­nak, ese­ten­ként tit­kos­szol­gá­la­ti veze­tő­nek adta ki magát, de gyak­ran nevez­te magát adó és jogi ügyek­ben jár­tas szak­em­ber­nek, vagy egye­te­mi okta­tó­nak is.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi azt állí­tot­ta, hogy magas beosz­tá­sú ügyé­sze­ket és más ható­sá­gi veze­tő­ket ismer, aki­ken keresz­tül vesz­te­ge­té­si pénz kifi­ze­té­se elle­né­ben külön­bö­ző eljá­rá­sok­ban tud ked­ve­ző ered­mé­nye­ket elér­ni. A férfi hiva­ta­los sze­mé­lyek­re alap­ta­la­nul hivat­koz­va ígér­te bün­te­tő­ügyek befo­lyá­so­lá­sát úgy, hogy a való­ság­ban ilyen jel­le­gű kap­cso­la­tok­kal nem ren­del­ke­zett és a folya­mat­ban lévő eljá­rá­sok­ra sem­mi­fé­le ráha­tá­sa nem volt. Az áljo­gász hason­ló cse­lek­mé­nyek rend­sze­res elkö­ve­té­sé­re ren­dez­ke­dett be és évek óta ebből tar­tot­ta fenn magát.

Volt olyan sze­mély, aki­vel sike­re­sen hitet­te el a férfi, hogy kap­cso­la­ta­in keresz­tül az elle­ne indult komoly tár­gyi súlyú bün­te­tő­el­já­rás­ban eléri, hogy csak eny­hébb, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést kap­jon, az ezért kért négy mil­lió forint­ról pedig min­den alap nél­kül azt állí­tot­ta, hogy annak nagy részét a meg nem neve­zett hiva­ta­los sze­mé­lyek­nek kell továb­bí­ta­nia. A férfi az átvett össze­get megtartotta.

A nyo­mo­zás során az ügyész­ség 2023. feb­ru­ár 7-én hat hely­szí­nen vég­zett össze­han­golt eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket közel 50 hiva­ta­los sze­mély, köz­tük a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat, a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség állo­má­nyá­nak részvételével.

Az ügy­ben eddig öt gya­nú­sí­tott kihall­ga­tá­sa tör­tént meg, az ügyész­ség ered­mé­nye­sen indít­vá­nyoz­ta három sze­mély letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét. Az eljá­rás továb­bi gya­nú­sí­tott­jai az 55 éves férfi bűn­cse­lek­mé­nye­i­nek elkö­ve­té­sét segítették.

Az ügyész­ség ismét fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy az ilyen típu­sú cse­lek­mé­nyek meg­va­ló­sí­tá­sá­ban részt vevő vala­mennyi sze­mély magas bün­te­té­si téte­lű bűn­cse­lek­ményt követ el attól füg­get­le­nül, hogy a kor­rup­ci­ós pénzt csak fel­ajánl­ja, eset­leg átad­ja vagy átve­szi, hason­ló­an azok­hoz, akik bár­mi­lyen módon segí­tik az elkövetést.

A videó az elfo­gást rög­zí­ti, míg a fotók az áljo­gász „iro­dá­já­ban” tör­tént kuta­tá­son készültek.