Főoldal » Hírek » Korrupciós bűncselekmény miatt letartóztatásban egy büntetés-végrehajtási dolgozó és társa - a Központi Nyomozó Főügyészség mai sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt foly­tat nyomozást.

A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge sze­rint egy büntetés-végrehajtási inté­zet­ben biz­ton­sá­gi fel­ügye­lő­ként dol­go­zó férfi 2021 novem­ber ele­jé­től egy roko­nán keresz­tül ille­gá­lis kap­cso­la­tot tar­tott fenn az inté­zet­ben fogva tar­tott férfival.

Ennek során a büntetés-végrehajtási őrmes­ter a roko­na köz­ve­tí­té­sé­vel jog­ta­lan előny­ként kész­pénzt foga­dott el azért, hogy a fog­va­tar­tott igé­nyé­nek meg­fe­le­lő­en til­tott tár­gya­kat, mobil­te­le­font, ahhoz tar­to­zó töl­tőt és egyéb tár­gya­kat vigyen be neki az intézetbe.

A jog­ta­la­nul átvett vesz­te­ge­té­si pénz­re figye­lem­mel az őrmes­ter a 2021. novem­ber 25-én kez­dő­dő szol­gá­la­ta meg­kez­dé­se­kor hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve egy, a szo­ká­sos­nál kisebb mére­tű mobil­te­le­font és egy – szá­má­ra is isme­ret­len tar­tal­mú – cso­ma­got vitt be a büntetés-végrehajtási inté­zet­be. A biz­ton­sá­gi fel­ügye­lő a til­tott tár­gya­kat azzal a szán­dék­kal rej­tet­te el, hogy azo­kat a szol­gá­la­ta alatt a fog­va­tar­tott­nak átadja.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben az ügyész­ség több hely­színt érin­tő­en össze­han­golt bűn­ügyi akci­ót tar­tott, lefog­lal­ta a meg­ta­lált tár­gya­kat és elren­del­te a bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő biz­ton­sá­gi fel­ügye­lő és roko­na őrizetét.

A nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a két fér­fit, majd indít­vá­nyoz­ta letartóztatásukat.

A büntetés-végrehajtási őrmes­ter ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény miatt kiszab­ha­tó bün­te­tés 2 évtől 8 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A nyo­mo­zá­si bíró mind­két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.