Főoldal » Archív » Korrupciós bűncselekmény miatti vádemelés a NAV volt főosztályvezető-helyettese ellen

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sí­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Pest Megyei Adó­igaz­ga­tó­ság koráb­bi főosztályvezető-helyettese és nyolc társa ellen a Buda­pest Kör­nyé­ki Törvényszéken.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a volt főosztályvezető-helyettes egy isme­rő­sén keresz­tül – aki szin­tén vád­lott az ügy­ben – abban álla­po­dott meg egy vád­lot­tár­sá­val, hogy olyan sze­mé­lyek­től, akik­nek érde­kelt­sé­gé­ben adó­tar­to­zás­sal ren­del­ke­ző, meg­szün­tet­ni kívánt cégek van­nak, arra hivat­ko­zás­sal kér­nek pénzt, hogy köz­re­mű­köd­nek az adó­tar­to­zás – behajt­ha­tat­lan­ság miat­ti – tör­lé­sé­ben, illet­ve a cégek kény­szer­tör­lé­sé­hez szük­sé­ges fel­té­te­lek biztosításában.

A vád­lott a cégek adó­ha­tó­ság által kezelt, adó­ti­tok­nak minő­sü­lő ada­ta­it az annak meg­is­me­ré­sé­re nem jogo­sult sze­mé­lyek­nek kiad­ta és előre közöl­te a hely­szí­ni adó­ha­tó­sá­gi ellen­őr­zé­sek ide­jét, vala­mint a hiva­ta­los kül­de­mé­nyek pos­tá­zá­sá­nak tényét is. Tár­sai köz­re­mű­kö­dé­sé­vel – annak érde­ké­ben, hogy eljá­rá­si jogo­sult­sá­gát biz­to­sít­sa – a volt főosztályvezető-helyettes elér­te azt is, hogy a cégek szék­he­lyét az álta­la veze­tett osz­tály ille­té­kes­sé­gi terü­le­té­re helyez­zék át.

A meg­ál­la­po­dás sze­rint a hiva­ta­los sze­mély és két társa az adott cég adó­tar­to­zá­sá­nak 10-15%-át kérte az ügy­in­té­zé­sért cse­ré­be, a vád­irat sze­rint ezzel közel huszon­egy­mil­lió forint jog­ta­lan előny­re tet­tek szert, ame­lyet egy­más között egyen­lő arány­ban elosztottak.

A volt főosztályvezető-helyettes és két társa rész­ben beis­mer­te a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, a többi vád­lott – akik az érin­tett kilenc cég érde­ké­ben eljá­ró sze­mé­lyek vol­tak – tagad­ta annak elkö­ve­té­sét, illet­ve meg­ta­gad­ta a val­lo­más­té­telt. A vád­lot­tak vala­mennyi­en sza­bad­lá­bon védekeznek.

A volt főosztályvezető-helyettes ter­hé­re rótt – 9 rend­be­li, veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által az elő­nyért köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett – hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és a 3 rend­be­li hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te, a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel akár tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethető.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-gyanusitottkent-hallgatta-ki-a-nemzeti-ado-es-vamhivatal-egyik-osztalyvezetojet-es-ket-tarsat-vesztegetes-miatt-fotokkal/