Főoldal » Hírek » Korrupciós bűncselekmény miatti vádemelés egy volt helyettes államtitkár és három társa ellen - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség két rend­be­li – egy eset­ben társ­tet­tes­ként meg­va­ló­sí­tott – az elő­nyért hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb­ként vissza­él­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel és hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja az egy­ko­ri hiva­ta­los személyt.

A vád­irat lénye­ge sze­rint 2020 nya­rán egy mező­gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get foly­ta­tó cég­cso­por­tot kép­vi­se­lő vál­lal­ko­zó és egy helyet­tes állam­tit­kár abban álla­pod­tak meg, hogy a hiva­ta­los sze­mély segít­sé­get nyújt a vál­lal­ko­zó­nak. Ennek kere­té­ben a hiva­ta­los sze­mély azt vál­lal­ta, hogy kap­cso­la­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val a cég­cso­port által már üze­mel­te­tett és egy ter­ve­zett mező­gaz­da­sá­gi vál­lal­ko­zást a szük­sé­ges álla­mi föld­te­rü­le­tek hasz­ná­la­ti, ille­tő­leg tulaj­don­jo­gá­nak meg­szer­zé­sé­ben és a jövő­ben meg­hir­det­ni ter­ve­zett pályá­zat elnye­ré­sé­ben támogatja.

A veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély mind­ezért – kéré­sé­nek meg­fe­le­lő­en – az újon­nan lét­re­ho­zott cég 5%-os tulaj­don­ré­szét sze­rez­te meg. 

Ezen túl­me­nő­en a helyet­tes állam­tit­kár és egy köz­vet­len irá­nyí­tá­sa alá tar­to­zó osz­tály­ve­ze­tő elő­ze­te­sen abban álla­pod­tak meg, hogy egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság bevo­ná­sá­val – tanul­mány elké­szí­té­sé­re irá­nyu­ló pályá­zat kiírá­sa révén – jog­ta­lan előny­re tesz­nek szert. A meg­ál­la­po­dás alap­ján való­di ver­seny nél­kül, a helyet­tes állam­tit­kár által előre meg­ha­tá­ro­zott nyer­tes cég helyett az osz­tály­ve­ze­tő készí­tet­te volna el a tanul­mányt, ame­lyet később jóvá is hagyott volna. A meg­be­szél­tek sze­rint a vál­lal­ko­zó­nak kifi­ze­ten­dő tíz­mil­li­ós össze­get hár­muk között osz­tot­ták volna fel. A szer­ző­dés­kö­tés­re végül a keret­összeg hiá­nyá­ra való hivat­ko­zás­sal nem került sor, a kiírt pályá­za­tot visszavonták.

A volt helyet­tes állam­tit­kár 2020. decem­ber 1-től a lakás elha­gyá­sát enge­dély­hez kötött bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt állt. A kény­szer­in­téz­ke­dést a bíró­ság – védői indít­vány­nak helyt adva – meg­szün­tet­te, amely vég­zés ellen, a bűn­ügyi fel­ügye­let fenn­tar­tá­sa végett a nyo­mo­zó ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A volt osz­tály­ve­ze­tő és a két vál­lal­ko­zó sza­bad­lá­bon védekeznek. 

Az ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: 

https://ugyeszseg.hu/korrupcios-buncselekmeny-gyanuja-miatt-vett-orizetbe-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-egy-vezeto-beosztasu-miniszteriumi-tisztsegviselot/.