Főoldal » Archív » Korrupciós bűncselekmény miatti vádemelés Győrben

Kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy férfi ellen, aki azt állí­tot­ta, hogy pén­zért cse­ré­ben hiva­ta­los sze­mély isme­rő­sé­vel elin­téz­te­ti egy bün­te­tő­el­já­rás megszüntetését.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 42 éves férfi jog­ta­lan pénz­szer­zé­si szán­dék­kal kere­sett fel egy győri céget, majd az ügy­ve­ze­tő­nek egy kita­lált tör­té­ne­tet adott elő.

Esze­rint egy, a cég által befo­ga­dott szám­la miatt a cég ellen beje­len­tés érke­zett az adó­ha­tó­ság­hoz, amely emi­att bün­te­tő­el­já­rást indí­tott. A férfi azon­ban több meg­be­szé­lés alkal­má­val is fel­aján­lot­ta, hogy segít az eljá­rás elke­rü­lé­sé­ben, 2.000.000 forin­tért kap­cso­la­tai útján leál­lít­tat­ja a bün­te­tő­el­já­rást, vala­mint továb­bi 300.000 forin­tért fel­fe­di a fel­je­len­tő sze­mé­lyét is.

A köl­csö­nö­sen kial­ku­dott 1.500.000 forint átadá­sá­ra azon­ban nem került sor, mert a sér­tett cég kép­vi­se­lői érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tőt befo­lyás­sal üzér­ke­dés­sel vádol­ja. A bűn­cse­lek­mény 1-től 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel sújtható.