Főoldal » Archív » Korrupciós bűncselekmények egy budapesti okmányirodában - vádat emelt a Fővárosi Főügyészség

A vád sze­rint a három ügy­in­té­ző koráb­ban hono­sí­tott sze­mé­lyek ada­ta­i­val állí­tott ki más sze­mé­lyek részé­re jogo­su­lat­la­nul magyar ható­sá­gi igazolványokat.

A vád­irat sze­rint az I. rendű vád­lott 2014. és 2015. évben anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben hiva­ta­li ügy­in­té­zé­sek­ben vál­lalt közreműködést.

Három vád­lott társa a vád­be­li idő­szak­ban a Köz­igaz­ga­tá­si és Elekt­ro­ni­kus Köz­szol­gál­ta­tá­sok Köz­pon­ti Hiva­ta­la (KEKKH) egyik buda­pes­ti kiren­delt­sé­gén tel­je­sí­tett szol­gá­la­tot, egyi­kük kor­mány­tiszt­vi­se­lő­ként, a másik két ügy­in­té­ző pedig főmun­ka­tár­si beso­ro­lás­ban. Mint okmány­ügy­in­té­zők, fel­ada­tuk közé tar­to­zott egye­bek mel­lett a sze­mé­lyi okmá­nyok - sze­mély­azo­no­sí­tó iga­zol­vány, lak­cí­met tar­tal­ma­zó ható­sá­gi iga­zol­vány, veze­tői enge­dély, nem­zet­kö­zi veze­tői enge­dély - elké­szí­té­se, kiállítása.

A vád sze­rint az I. rendű vád­lott hiva­ta­li ügyén­té­zé­sei során ismer­ke­dett meg a II. és III. rendű vád­lot­tak­kal, akik­kel jó kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki, majd később rávet­te őket arra, hogy az álta­la hozott ügy­fe­lek részé­re más - koráb­ban hono­sí­tott - sze­mé­lyek ada­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val, hamis sze­mé­lyi okmá­nyo­kat, így sze­mé­lyi iga­zol­ványt, veze­tői enge­délyt, útle­ve­let állít­sa­nak ki. A vád sze­rint a IV. rendű vád­lott, bár nem az I. rendű vád­lott rábí­rá­sá­ra, de hason­ló módon állí­tott ki hamis okmányokat.

A hamis okira­tok kiál­lí­tá­sá­ért cse­ré­be az I. rendű vád­lott 2015 már­ci­u­sá­ban az egyik ügy­in­té­ző­nek egy 120 ezer forint érté­kű, vidé­ki hotel­be szóló aján­dék­utal­ványt adott, amit az ügy­in­té­ző elfogadott.

A vád sze­rint továb­bá a II. rendű és III. rendű vád­lot­tak a fen­ti­ek­hez hason­ló, más bűn­cse­lek­ményt is elkö­vet­tek; esze­rint 2015. első felé­ben isme­rő­sük, illet­ve hoz­zá­tar­to­zó­juk kéré­sé­re jogo­su­lat­la­nul lekér­dez­ték gép­ko­csik ada­ta­it a gép­jár­mű nyilvántartásból.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben hiva­ta­li vesz­te­ge­tés, hiva­ta­li vissza­élés, több rend­be­li hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.