Főoldal » Archív » Korrupciós bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt 5 személyt fogtak el a fővárosi nyomozó ügyészek – VIDEÓVAL

Kap­cso­la­tok útján tör­té­nő ügy­in­té­zé­sért kér­tek pénzt; a nyo­mo­zó ügyé­szek raj­tuk ütöttek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 48 éves és egy 66 éves férfi a 2017-2018. évek­ben több­fé­le kap­cso­lat­ra hivat­koz­va kért jog­ta­lan előnyt, azért, hogy cse­ré­be elin­téz­ze­nek vala­mi­lyen peres vagy köz­igaz­ga­tá­si ügyet. A két férfi – töb­bek között – magyar és más, euró­pai uniós tag­ál­la­mi állam­pol­gár­ság meg­szer­zé­sét ígér­te olyan kül­föl­di – köz­tük szír – sze­mé­lyek­nek, akik erre egyéb­ként nem vol­tak jogo­sul­tak. A gya­nú­sí­tot­tak az elkö­ve­tés­be bevon­tak továb­bi két férfit.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat ala­pos fel­de­rí­té­se és fel­je­len­té­se alap­ján indult nyo­mo­zás tár­gyát köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló vesz­te­ge­tés bűn­tet­te, vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény képezi.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyo­mo­zó ügyé­szei a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont és a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat mun­ka­tár­sa­i­val együtt­mű­köd­ve a teg­na­pi napon össze­han­golt akci­ót haj­tot­tak végre, amely­nek kere­té­ben több hely­szí­nen (Buda­pes­ten és Kecs­ke­mé­ten)  is kuta­tást tar­tot­tak, és a meg­ala­po­zott gya­nút alá­tá­masz­tó bizo­nyí­té­ko­kat, okira­to­kat, infor­ma­ti­kai esz­kö­zö­ket fog­lal­tak le. A nyo­mo­zó ügyé­szek 5 sze­mélyt hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként, köz­tük egy 48 éves és 56 éves szír állampolgárt.

Az egyik elfo­gott sze­mély az elfo­gá­sa előtt, tele­fo­non azt állí­tot­ta, hogy Sió­fo­kon tar­tóz­ko­dik, azon­ban a nyo­mo­zó ügyé­szek és segí­tő­ik Buda­pes­ten fog­ták el.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.