Főoldal » Archív » Korrupciós bűncselekmények miatti vádemelés volt hivatalos személyek ellen

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben, az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot tizen­négy sze­mély ellen a Deb­re­ce­ni Törvényszéken. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a bűn­ül­dö­ző szer­vek látó­kö­ré­be került, illet­ve bün­te­tő­el­já­rás alá vont sze­mé­lyek tíz­mil­li­ós nagy­ság­ren­dű össze­ge­ket fizet­tek egy cso­port­nak, mely­nek tagja volt három, a NAV regi­o­ná­lis bűn­ügyi igaz­ga­tó­sá­gá­nak – rész­ben veze­tő beosz­tá­sú – hiva­tá­sos állo­má­nyú tagja, egy járá­si ügyész­sé­gi ügyész és egy ügy­véd. A kifi­ze­tett jog­ta­lan elő­nyért cse­ré­be a cso­port tag­jai ún. ható­sá­gi „védel­met” ígér­tek és műkö­dé­sük során meg­is­mert bűn­ügyi infor­má­ci­ó­kat szol­gál­tat­tak ki az arra jogo­su­lat­lan sze­mé­lyek­nek, a bün­te­tő­el­já­rás alóli men­te­sü­lé­sük, vagy cse­lek­mé­nyük eny­hébb elbí­rá­lá­sa érdekében.

A koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt ügyész és pénz­ügy­őr vád­lot­tak az eddi­gi eljá­rás során nem tet­tek val­lo­mást, hiva­tá­sos jog­vi­szo­nyuk meg­szűnt, jelen­leg vala­mennyi­en sza­bad­lá­bon védekeznek.

A többi vád­lott a bűn­ügyi infor­má­ci­ó­kat meg­vá­sár­ló sze­mé­lyek, továb­bá két befo­lyás­sal üzér­ke­dő ügyvéd.

A vesz­te­ge­tést elkö­ve­tő volt hiva­tá­sos állo­má­nyú vád­lot­tak ter­hé­re rótt leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra - a bűn­szer­ve­zet­re és a hal­ma­za­ti bün­te­té­si sza­bá­lyok­ra is figye­lem­mel - huszon­négy év.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő­ek el:
https://ugyeszseg.hu/egy-ugyesz-es-harom-nav-os-orizetben-korrupcios-buncselekmeny-miatt/