Főoldal » Archív » Korrupciós bűncselekményekkel vádol a Fővárosi Főügyészség két kormánytisztviselőt

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat jel­zé­sé­re indult bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség a két kor­mány­tiszt­vi­se­lő mel­lett azok­kal a sze­mé­lyek­kel szem­ben is vádat emelt, akik őket a hiva­ta­li vissza­élés­re rábírták.

Az I. és II. rendű vád­lot­tak - egy 40 éves és egy 52 éves nő - a vád­be­li idő­szak­ban kor­mány­tiszt­vi­se­lő­ként tel­je­sí­tet­tek szol­gá­la­tot az egyik buda­pes­ti kor­mány­hi­va­tal­nál. 2016 ápri­li­sá­tól kor­mány­ab­lak ügy­in­té­ző­ként lát­ták el a hatás­kö­rük­be tar­to­zó fel­ada­to­kat, ame­lyek tel­je­sí­té­sé­hez hoz­zá­fé­rés­sel ren­del­kez­tek külön­bö­ző nyil­ván­tar­tá­sok­hoz, így a lakcím- és gépjármű-nyilvántartáshoz is.

A vád sze­rint a vád­lot­tak 2016 novem­be­re és 2017 augusz­tu­sa között a fenti nyil­ván­tar­tá­sok­ból több eset­ben jogo­su­lat­la­nul kér­tek le ada­tok azért, hogy ezzel maguk­nak, vagy mások­nak kedvezzenek.

Így 2017 már­ci­u­sá­ban az I. rendű vád­lot­tat édes­ap­ja kérte meg arra, hogy jog­alap nél­kül, soron kívül kér­jen le neki ada­to­kat a gépjármű-nyilvántartásból annak tisz­tá­zá­sa érde­ké­ben, hogy egy adott gép­jár­mű­vel nincs-e vala­mi­lyen prob­lé­ma (nem áll-e fog­la­lás, körö­zés, vagy ter­he­lés alatt). A vád­lott édes­ap­ja kéré­sé­re meg­szeg­te a hiva­ta­li köte­le­zett­sé­gét, és a kért gép­jár­mű ada­to­kat jogo­su­lat­la­nul lekér­te a nyilvántartásból.

I. rendű vád­lott ezen túl­me­nő­en két eset­ben kol­lé­ga­nő­jét, II. rendű vád­lot­tat vette rá a jogo­su­lat­lan adat­ké­rés­re. Elő­ször saját érde­ké­ben, magán­cél­ból, egy álta­la ter­ve­zett gépjármű-vásárlás miatt, másod­szor pedig egy isme­rő­se kéré­sé­re, mert ő akkor éppen sza­bad­sá­gon volt. A II. rendű vád­lott mind­két eset­ben tel­je­sí­tet­te a kérést, hiva­ta­li köte­le­zett­sé­gét meg­sért­ve, jogo­su­lat­la­nul lekér­te a gép­jár­mű­vek ada­ta­it a gép­jár­mű nyil­ván­tar­tás­ból, és azo­kat közöl­te az I. rendű vád­lot­tal. Ezen túl­me­nő­en II. rendű vád­lott még egy alka­lom­mal vég­zett jogo­su­lat­lan adat­ké­rést a nyil­ván­tar­tás­ból, akkor saját isme­rő­se kérésére.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat 2017 nya­rán meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­la­tot ren­delt el I. rendű vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban, amin a vád­lott meg­bu­kott, ezt köve­tő­en őt a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság rend­őrei az iro­dá­já­ban elfogták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa, vala­mint több rend­be­li hiva­ta­li vissza­élés miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.