Főoldal » Hírek » Korrupciós ügyben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség - videóval

A vád­irat sze­rint egy férfi gépjármű-kereskedők meg­bí­zott okmány­ügy­in­té­ző­je­ként, eljá­rá­sa során két okmány­iro­dai ügy­in­té­ző nőt vesz­te­ge­tett, rész­le­haj­ló eljá­rá­su­kért jog­ta­lan anya­gi előnyt ígért, illet­ve fizetett. 

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben, a vád­irat sze­rint egy 37 éves férfi, 2016-2017. évek­ben gépjármű-kereskedéssel fog­lal­ko­zó cégek, illet­ve magán­sze­mé­lyek meg­bí­zott okmány­ügy­in­té­ző­je­ként járt el, amely­nek kere­té­ben külön­bö­ző gépjármű-ügyletek okmány­iro­dai ügy­in­té­zé­sét végezte.

A vád sze­rint a mun­ká­ja során két okmány­iro­dai ügy­in­té­ző­vel - egy 51 és egy 35 éves nővel - sze­mé­lyes, jó kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki, és ezt fel­hasz­nál­va, 2016. novem­ber és 2017. ápri­lis között a rész­re­haj­ló eljá­rá­suk érde­ké­ben meg­vesz­te­get­te őket. A férfi a hiva­ta­los sze­mély­nek minő­sü­lő ügy­in­té­zők­től gyor­sí­tott, soron kívü­li eljá­rást kért rend­sze­rint gép­ko­csik for­ga­lom­ba helye­zé­se és kivo­ná­sa, vala­mint egy eset­ben tulaj­do­nos vál­to­zá­sa kap­csán, ame­lyért cse­ré­be jog­ta­lan anya­gi előnyt ígért nekik, az 51 éves nőnek pedig több tíz­ezer forin­tot tény­le­ge­sen át is adott. Volt olyan eset, ami­kor a vesz­te­ge­té­si pénzt az ügy­in­té­ző ott­ho­ni pos­ta­lá­dá­já­ban helyez­te el.

Egy továb­bi eset­ben, szin­tén jog­ta­lan előny­re utal­va, a férfi az egyi­kük­től egy jármű első magyar­or­szá­gi for­ga­lom­ba helye­zé­sé­hez szük­sé­ges „777”-re vég­ző­dő for­gal­mi rend­szám meg­szer­zé­sét kérte, a hiva­ta­los eljá­rás kike­rü­lé­sé­vel. Erre azért nem került sor, mert az ügy­in­té­ző nő mun­ka­he­lye nem ren­del­ke­zett ilyen for­gal­mi rendszámmal.

A férfi a két nőtől össze­sen 47 jár­mű­vel kap­cso­lat­ban kért gyor­sí­tott okmány­iro­dai ügyintézést.

A két ügy­in­té­ző mások javá­ra is vissza­élt a hiva­ta­li hely­ze­té­vel, kéré­sük­re ugyan­is a köz­le­ke­dé­si nyil­ván­tar­tás­ból ada­to­kat kér­tek le, és tet­ték szá­muk­ra meg­is­mer­he­tő­vé azért, hogy őket a hiva­ta­los ügy­in­té­zés admi­niszt­ra­tív ter­hei alól mentesítsék.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben hiva­ta­li vesz­te­ge­tés, hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dás, befo­lyás­sal üzér­ke­dés, vala­mint hiva­ta­li vissza­élés miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, hogy a férfi a tár­sas­ház fél­eme­le­tén talál­ha­tó pos­ta­lá­dák­hoz megy fel, majd elhagy­ja az épü­le­tet, az egyik nő pedig később szin­tén fel­megy a pos­ta­lá­dák­hoz a vesz­te­ge­té­si pénzért.