Főoldal » Archív » Korrupciós ügyben tanúskodott hamisan – eredményes vádemelés

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság pénz­bün­te­tés­re ítélt egy kor­rup­ci­ós ügy­ben hami­san tanús­ko­dó férfit.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat eljá­rást a Magyar Kézi­lab­da Szö­vet­ség (MKSZ) által szer­ve­zett meccsek ered­mé­nyé­nek jogo­su­lat­lan befo­lyá­so­lá­sá­nak gya­nú­ja miatt. Az ügy­ben 2017. júli­us 13-án tanú­ként hall­gat­tak ki egy fér­fit, aki ver­seny­bí­ró volt a meccseken.

A vád sze­rint a férfi a fenti tanú­ki­hall­ga­tá­sa­kor, majd 2017. októ­ber 10-én egy szem­be­sí­té­sen az ügy lénye­ges körül­mé­nyé­re nézve valót­lan val­lo­mást tett. Azt állí­tot­ta ugyan­is, hogy mun­ka­tár­sai nem jelez­tek neki egy vesztegetés-gyanús hely­ze­tet, miköz­ben a való­ság­ban arról tájékoztatták.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­ügy­ben elkö­ve­tett hamis tanú­zás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által beve­ze­tett, eljá­rást gyor­sí­tó sza­bá­lyo­kat alkal­maz­va, a bíró­ság által tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét a férfi beis­mer­te, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A bíró­ság a vád­lott bűnös­sé­get beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tát elfo­gad­ta, és nyom­ban íté­le­tet hir­de­tett, őt 200.000,- Ft pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let a kihir­de­tés nap­ján jog­erő­re emelkedett.