Főoldal » Hírek » Korrupcióval vádol a Fővárosi Főügyészség egy budapesti háziorvost

A vád sze­rint az orvos­nak 20.000 forin­tot ígér­tek azért, hogy állít­son ki valót­lan tar­tal­mú orvo­si iga­zo­lást annak érde­ké­ben, hogy az egyik páci­en­sé­nek - vád­lott­ként - ne kell­jen meg­je­len­nie egy bíró­sá­gi tárgyaláson.

A vád­irat sze­rint az ügy vesz­te­ge­tés­re fel­buj­tó vád­lott­já­nak – aki egy 48 éves férfi – a bíró­ság­ra volt idé­zé­se egy elle­ne lopás miatt folya­mat­ban lévő bűn­ügy­ben. A tár­gya­lást 2019. decem­ber 12. nap­já­ra tűzte ki a bíró­ság, ame­lyen a vád­lott tudo­má­sa sze­rint vár­ha­tó volt, hogy vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re íté­lik. A vád­lott men­te­sül­ni akart a tár­gya­lá­son való meg­je­le­nés alól, ezért 2019. decem­ber 11-én fel­hív­ta a test­vé­rét - egy 52 éves nőt -, és közöl­te vele, hogy szük­sé­ge lenne orvo­si iga­zo­lás­ra azért, hogy ne kell­jen meg­je­len­nie a szám­ra ked­ve­zőt­len kime­ne­te­lű tár­gya­lá­son. Ezután meg­kér­te a test­vé­rét, hogy a házi­or­vos­tól kér­jen neki – a valós egész­sé­gi álla­po­tá­tól füg­get­le­nül és a sze­mé­lyes vizs­gá­la­tot mel­lőz­ve – orvo­si iga­zo­lást arról, hogy több napja inf­lu­en­zás, és ezért cse­ré­be, jog­ta­lan előny­ként adjon az orvos­nak 20.000 forin­tot. A nő ennek inté­zé­sé­re ígé­re­tet tett a férfinak.

Ennek meg­fe­le­lő­en a nő még aznap tele­fo­non fel­hív­ta a buda­pes­ti házi­or­vost, aki­nek elmond­ta, hogy az iga­zo­lás milyen cél­ból szük­sé­ges, majd – mint házi­or­vost arra kérte, hogy a test­vé­re részé­re - a valós egész­sé­gi álla­po­tá­tól füg­get­le­nül és a sze­mé­lyes vizs­gá­la­tát mel­lőz­ve - állít­son ki orvo­si iga­zo­lást, ame­lyért cse­ré­be jog­ta­lan előny­ként 20.000 forin­tot ígért. A jog­ta­lan anya­gi előny ígé­re­tét elfo­gad­va, az orvos ígé­re­tet tett a kérés tel­je­sí­té­sé­re, amely­ről a nő tele­fo­non tájé­koz­tat­ta a testvérét.

A vád sze­rint a vesz­te­ge­tés aján­la­tát elfo­ga­dó, fel­nőtt házi­or­vo­si tevé­keny­sé­get végző orvos a köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­ve, 2019. decem­ber 11-én olyan ambu­láns nap­lót és orvo­si iga­zo­lást állí­tott ki, amely sze­rint a férfi tüdő­gyul­la­dás­ban szen­ved. Az orvo­si iga­zo­lást annak tuda­tá­ban állí­tot­ta ki, hogy azt a férfi a bíró­sá­gi tár­gya­lás­ról való kimen­té­sé­re fogja fel­hasz­nál­ni, majd azt átad­ta a férfi test­vé­ré­nek, aki­nek egy­út­tal fel­hív­ta a figyel­mét arra is, hogy egy eset­le­ges ellen­őr­zés ese­té­re az álta­la fel­írt gyógy­szert vált­sák ki.

A férfi kimen­té­se érde­ké­ben a fenti orvo­si iga­zo­lást benyúj­tot­ták a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíró­ság­hoz. Az ígért jog­ta­lan előnyt az orvos végül nem kapta meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit és test­vé­rét önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­méllyel kap­cso­lat­ban elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel, míg az orvost köte­les­ség­sze­gés­sel elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lot­tak­kal szem­ben a főügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a vád­irat­ban, továb­bá az orvos ese­té­ben arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság vele szem­ben pénz­bün­te­tést is szab­jon ki és hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt az egész­ség­ügyi szak­kép­zett­sé­get igény­lő fog­lal­ko­zás gyakorlásától.