Főoldal » Archív » Kosárlabdameccs tömegverekedéssel

Nagy­ka­ni­zsán a Rus­say Oli­vér sport­csar­nok­ban 2013. feb­ru­ár 16-án ren­dez­ték meg a Mura­fém Kani­zsa KKS és a Zala­eger­szeg KKMB II. osz­tá­lyú baj­no­ki kosár­lab­da mér­kő­zést. 8-10 perc­cel a kez­dés előtt egy nagyobb lét­szá­mú, ittas kani­zsai szur­ko­lói cso­port érke­zett a sport­csar­nok­ba, akik trá­gár sza­vak­kal azon­nal szi­dal­maz­ni kezd­ték a beme­le­gí­tést végző zala­eger­sze­gi játé­ko­so­kat és ven­dég­szur­ko­ló­kat, majd rátá­mad­tak a játé­ko­sok­ra, mely­nek nyo­mán tömeg­ve­re­ke­dés ala­kult ki a küz­dő­té­ren. A kani­zsai szur­ko­lók kirí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­suk­kal ria­dal­mat és meg­bot­rán­ko­zást kelt­ve meg­hi­ú­sí­tot­ták a mér­kő­zést. A Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen, cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bün­tet­te miatt emelt vádat elle­nük a Nagy­ka­ni­zsai Járás­bí­ró­ság előtt.

A Zala Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014 04 01