Főoldal » Hírek » Köszöntek a sértettnek, majd ellopták a pénztárcáját – videóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re, több köz­ok­irat és készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat két fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik rög­tön kihasz­nál­ták, hogy a sér­tett rövid ideig őri­zet­le­nül hagy­ta az értékeit.

A vád sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi 2023 máju­sá­ban egy Kapos­vár­hoz köze­li köz­ség­ben az élet­tár­sa, illet­ve a nő fiá­nak tár­sa­sá­gá­ban sétált az utcán, ami­kor ész­lel­ték, hogy az idős sér­tett a kerék­pár­já­nak kitá­masz­tá­sát köve­tő­en vissza­sé­tált a köze­li busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zó isme­rő­sé­hez. Mivel a férfi azt is ész­re­vet­te, hogy a sér­tett a kész­pén­zét és iga­zol­vá­nya­it tar­tal­ma­zó pénz­tár­cá­ját a bicik­li kor­má­nyá­ra akasz­tott sza­tyor­ban hagy­ta, nyom­ban jele­zett az élet­tár­sá­nak, aki ezért a pénz­tár­cát kivet­te a sza­tyor­ból. Mind­eköz­ben a fia­ta­labb férfi figye­lés­sel segí­tet­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, ezért neki, mint bűn­se­géd­nek kell felel­nie a lopásért.

Az érté­ke­i­nek eltű­né­sét ész­lel­ve a sér­tett még aznap fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, ezért a nyo­mo­zók – annak elle­né­re, hogy a vád­lot­tak a pénzt idő­köz­ben elköl­töt­ték, a pénz­tár­cát pedig eléget­ték – egy tér­fi­gye­lő kame­ra fel­vé­te­lei alap­ján rövid időn belül azo­no­sí­ta­ni tud­ták az elkövetőket.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val, mint fel­buj­tó­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, a fia­ta­labb fér­fi­val szem­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sá­ra, a nő vonat­ko­zá­sá­ban pedig pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság egy­út­tal vagyon­el­kob­zást is ren­del­jen el.

A vide­ón a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se látható.