Főoldal » Hírek » Koszorúzás és elismerések a Nógrád Megyei Főügyészségen - Fotókkal

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség is méltó módon meg­em­lé­ke­zett meg az Ügyész­ség Napjáról.

Júni­us 10-e az Ügyész­ség Napja, amellyel az 1871-ben e napon kihir­de­tett első ügyé­szi tör­vény­re emlé­ke­zik az ügyé­szi szer­ve­zet. Az idei év azért is külön­le­ges, mert a modern ügyé­szi szer­ve­zet fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ját ünne­pel­jük – szá­mos prog­ram­mal, ese­ménnyel és kiad­vánnyal. Balas­sa­gyar­ma­ton a jeles napon dr. Bóna Gyula Ist­ván főügyész meg­ko­szo­rúz­ta dr. Megyery Ist­ván egy­ko­ri koronaügyész-helyettes, volt balas­sa­gyar­ma­ti alügyész 11 éve fel­ava­tott emléktábláját.

Az ünnep alkal­má­ból dr. Polt Péter, Magyar­or­szág leg­főbb ügyé­sze több kol­lé­gán­kat is elis­me­rés­ben részesítette:

Az ügyé­szi szer­ve­zet­ben kiemel­ke­dő hiva­tás­tu­dat­tal vég­zett, pél­da­mu­ta­tó­an magas szín­vo­na­lú szak­mai és veze­tői tevé­keny­sé­gé­ért Kozma Sándor-díjat ado­má­nyo­zott dr. Bóna Gyula Ist­ván főügyésznek.

Kiemel­ke­dő szín­vo­na­lon és hiva­tás­tu­dat­tal vég­zett ered­mé­nyes szak­mai mun­ká­já­ért Magyar István-díjat vehe­tett át Kol­bá­nyi­né dr. Kol Mag­dol­na Erika cím­ze­tes főügyész­sé­gi ügyész, balas­sa­gyar­ma­ti járá­si veze­tő­he­lyet­tes ügyész.

Ered­mé­nyes mun­ká­ért okle­vél­ben két kol­lé­gánk része­sült, Magyar Loret­ta balas­sa­gyar­ma­ti járá­si ügyész­sé­gi iro­da­ve­ze­tő és Somos­kői Ferenc­né sal­gó­tar­já­ni járá­si ügyész­sé­gi megbízott.