Főoldal » Hírek » Koszorúzás és megemlékezés dr. Váry Albert koronaügyész helyettes csengődi sírjánál - Fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség az ügyé­szi szer­ve­zet fenn­ál­lá­sá­nak 150 éves évfor­du­ló­ján meg­em­lé­ke­zést tar­tott és koszo­rút helye­zett el dr. Váry Albert koro­na­ügyész helyet­tes csen­gő­di sírjánál.

Az ügyé­szi szer­ve­zet az idén ünnep­li fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ját. Ez alka­lom­ból szá­mos ese­mény, kiad­vány állít emlé­ket egy­ko­ri ügyész kol­lé­gá­ink­nak, akik éle­tük­kel, tevé­keny­sé­gük­kel pél­dát mutat­nak valamennyiünknek.

A húsz évig ügyész­ként tevé­keny­ke­dő dr. Váry Albert a XX. szá­zad ele­jén, olyan kor­ban lett jogász, ami­kor Magyar­or­szág a jog­al­ko­tás­ban, az igaz­ság­ügyi szer­ve­zet kiala­kí­tá­sá­ban és műkö­dé­sé­ben Euró­pa élme­ző­nyé­be tar­to­zott. A Bács-Kiskun megyei Csen­gő­döt mind­vé­gig ott­ho­ná­nak tekin­tő ügyész pályá­ját alügyész­ként Nagy­vá­ra­don kezd­te, majd Buda­pes­ten foly­tat­ta kirá­lyi ügyész­ként, végül koro­na­ügyész helyet­tes­ként (amely ma a leg­főbb ügyész helyet­te­sé­nek felel meg). Hosszú pálya­fu­tá­sa során ezután az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um­ban tevé­keny­ke­dett, végül három cik­lust ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­ként töltött.

A tör­té­ne­lem viha­rai Csen­gőd­re szám­űz­ték, ott nyug­szik a csa­lá­di sírboltban.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség csen­des koszo­rú­zás kere­té­ben tisz­tel­gett dr. Váry Albert élete és mun­kás­sá­ga előtt.