Főoldal » Hírek » Köveket dobáltak át a forgalmas felüljárón a fiatalok - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Győri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt egy év idő­tar­tam­ban fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést alkal­ma­zott két fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben, akik gyer­mek­ko­rú tár­sa­ik­kal együtt – össze­sen négyen – részt vet­tek egy két­szer két for­gal­mi sávos felül­já­ró­val kap­cso­la­tos kődobálásban.

A négy gye­rek - közü­lük kettő 14 éves, tehát bün­tet­he­tő - tavaly novem­ber­ben Győr egyik for­gal­mas felül­já­ró­ja alatt köve­ket gyűj­tött, melye­ket aztán meg­pró­bál­tak átdob­ni a felül­já­ró fölött. A felül­já­ró mel­lett, attól 5-10 méte­res távol­ság­ban épü­le­tek is állnak.

A kődo­bá­lás akként való­sult meg, hogy egy gye­rek a hídon, egy pedig a híd alat­ti úton állva figyel­te, mikor nem érke­zik autó, mikor lehet a köve­ket a híd fölött átdobni.

A dobá­lás­sal kap­cso­lat­ban ron­gá­ló­dás nem tör­tént, azon­ban az alkal­mas volt arra, hogy a kör­nyé­ken tar­tóz­ko­dók­ban meg­bot­rán­ko­zást keltsen.

Az ügyész­ség a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést tar­tal­ma­zó hatá­ro­zat­ban a tanul­má­nyi köte­le­zett­ség­gel kap­cso­la­tos maga­tar­tá­si sza­bá­lyok mel­lett elő­ír­ta azt is, hogy a fia­tal­ko­rú fiúk készít­se­nek egy-egy két­ol­da­las házi dol­go­za­tot, mely­ben ki kell fej­te­ni­ük a cse­lek­ménnyel kap­cso­la­tos saját érze­lem­vi­lá­gu­kat, figyel­met kell szen­tel­ni­ük a szem­ta­núk által látot­tak­nak, és rész­le­tez­ni­ük kell az eset tanul­sá­ga­it is.

Az eljá­rást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le. A fel­füg­gesz­tés idő­tar­ta­má­nak ered­mé­nyes eltel­te ese­tén az ügyész­ség vár­ha­tó­an az eljá­rás meg­szün­te­té­sé­ről fog határozni.

A kődo­bá­lás­ról a videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://www.facebook.com/watch/?v=567869037847559