Főoldal » Archív » Kővel dobta be a mozgó jármű szélvédőjét

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt vádat emelt egy 28 éves bajai fér­fi­vel szem­ben, aki 2017. novem­ber 1-jén éjsza­ka egy par­ko­ló­ból távo­zó gép­ko­csi szél­vé­dő­jét egy nagy­mé­re­tű kővel bedob­ta és ezzel az autó­ban uta­zók éle­tét, testi épsé­gét szán­dé­ko­san veszélyeztette.

A 28 éves bajai lakos 2017. novem­ber 1-jén éjfél körül, elő­ze­te­sen egyez­te­tett idő­pont­ban meg­je­lent egy bajai élel­mi­szer­bolt par­ko­ló­já­ban azzal a szán­dék­kal, hogy hara­go­sá­val talál­koz­zon és a ket­te­jük között koráb­ban kiala­kult konf­lik­tust rendezzék.

Ami­kor a vád­lott ész­lel­te, hogy isme­rő­se autó­val a hely­szín­re érke­zett, a tár­sa­sá­gá­ban lévő sze­mé­lyek­kel együtt gya­lo­go­san elin­dult felé. A sze­mély­gép­ko­csi irá­nyá­ba fenye­ge­tő­en köze­le­dő sze­mé­lye­ket látva a jármű sofőr­je hát­ra­me­ne­tet vég­zett, majd elő­re­me­net­ben a Pető utca irá­nyá­ba elin­dult. A vád­lott ekkor a kezé­ben tar­tott nagy­mé­re­tű követ az anyós­ülé­sen helyet fog­la­ló hara­go­sa irá­nyá­ba, a moz­gás­ban lévő sze­mély­gép­ko­csi bal olda­li első abla­ká­hoz dobta, mely­nek követ­kez­té­ben az betö­rött és a szét­hul­ló szi­lán­kok a jármű utas­te­ré­be szóródtak.

A táma­dás követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban a mozgó jármű szán­dé­kos meg­ron­gá­lá­sá­val a sofőr és a jár­mű­ben utazó férfi és nő éle­tét, testi épsé­gét a vád­lott szán­dé­ko­san veszé­lyez­tet­te. A gép­ko­csi­ban 30 ezer forint kár keletkezett.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat az ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tet­tel vádol­ja és vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A sza­bad­lá­bon lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.