Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kővel és baltával kétszer is összetörte a Szűzanya szobrot – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki Duna­ve­csén néhány hónap különb­ség­gel két­szer is össze­tör­te a kör­for­ga­lom­ban fel­ál­lí­tott Med­ju­go­r­jei Szűz­anya szobrot.

A vád sze­rint a  férfi 2023. május 19-re vir­ra­dó­ra Duna­ve­csén, az 513-as főúton talál­ha­tó kör­for­ga­lom­ban itta­san egy kőda­rab­bal meg­ron­gál­ta a helyi Római Kato­li­kus Egy­ház­köz­ség  által fel­ál­lít­ta­tott Med­ju­go­rei Szűz­anya szob­rot. Az üté­sek követ­kez­té­ben a mint­egy 120 cm magas, üre­ges műgyan­tá­ból készült szo­bor feje, tör­zsé­nek felső része és a bal karja tel­je­sen letört, ezál­tal a szo­bor hely­re­ál­lít­ha­tat­lan­ná vált.

Miu­tán az egy­há­zi közös­ség az előző helyén új Szűz­anya szob­rot állít­ta­tott, a vád­lott 2023. decem­ber 31-én, haj­nal­ban, bal­tá­val ismét több­ször meg­ütöt­te és összetörte.

Az egy­ház­köz­ség tag­jai szá­má­ra mind­két szo­bor a békét jel­ké­pez­te, emel­lett azok val­lá­si tisz­te­let tár­gyai vol­tak, melyek meg­ron­gá­lá­sá­val a férfi közel 1 mil­lió forint kárt okozott.

Az ügyész­ség az ügy­ben val­lá­si tisz­te­let tár­gyá­nak meg­sem­mi­sí­té­sé­vel elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat és ezért a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tat tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben – 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 4 évre felfüggesztette.

A fotó­kon a két­szer meg­ron­gált val­lá­si szo­bor látható.