Főoldal » Archív » Követte az áldozatait, majd kitépte a nyakukból az ékszereiket - Vádemelés a kispesti rabló ellen

A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és lopás bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a huszon­öt éves kis­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki 2019 máju­sá­ban Kis­pest utcá­in két alka­lom­mal nyak­lán­cot, két alka­lom­mal pedig fül­be­va­lót tépett ki áldo­za­tai nya­ká­ból, illet­ve fülé­ből, majd elfu­tott zsák­má­nyá­val.

A vád­irat sze­rint a férfi a bűn­cse­lek­mé­nye­ket 2019. május 14. és 2019. május 20. között követ­te el, min­den eset­ben nők sérel­mé­re. A nőket követ­te, majd  hátul­ról utá­nuk nyúlt, illet­ve vala­mi­lyen ürüggyel őket meg­szó­lí­tot­ta és így sze­rez­te meg éksze­re­i­ket.

A 2019. május 20-án -  az utol­só eset­nél -  elfo­gott fér­fi­ról a nyo­mo­zás meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy koráb­ban a meg­szer­zett éksze­re­ket zálog­ház­ba adta be, ahol magát saját sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyá­val iga­zol­ta. Ez tette lehe­tő­vé azt, hogy a bűn­cse­lek­mé­nyek­kel oko­zott kár a négy elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény­ből két eset­ben meg­té­rül­jön. A rend­őr­ség az éksze­re­ket a zálog­ház­ban lefog­lal­ta és  a sér­tet­tek­nek vissza­szol­gál­tat­ta.

A jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nye­ket a nyo­mo­zás során beis­mer­te.

Mivel a meg­tá­ma­dott sér­tet­tek közül egyi­kük­nek a jobb olda­li fül­cim­pá­ján vér­zés­sel járó sza­ka­dá­sos sebe kelet­ke­zett, így az áldo­zat sze­mé­lye elle­ni erő­szak miatt ebben az eset­ben a vád­lott cse­lek­mé­nye rab­lás­nak minő­sül. A másik három eset­ben az ügyész­ség dolog elle­ni erő­szak­kal, üzlet­sze­rű­en és nemes­fém­re elkö­ve­tett  lopás bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­sá­gi elő­ké­szí­tő ülé­sen is beis­mer, vala­mint lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, két év hat hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és három év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a bíró­ság­nál.

Az eset­tel kap­cso­la­tos koráb­bi hírek itt érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-nyaklanckitepo