Főoldal » Hírek » Követte, elgáncsolta és kirabolta - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, lopá­sok­ból élő fér­fi­val szem­ben, aki a sötét utcán szem­mel lát­ha­tó­an ittas álla­pot­ban előt­te hala­dó gya­lo­gost elgán­csol­ta, majd a föld­re került áldo­za­ta kezé­ből kitép­te a tás­ká­ját.

A vád­irat sze­rint mun­ka­hellyel, rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző kecs­ke­mé­ti férfi 2021. decem­ber 29-én az esti órák­ban Kecs­ke­mét egyik kül­vá­ro­si utcá­já­ban gya­lo­golt, ami­kor ész­re­vet­te az előt­te hala­dó, szem­mel lát­ha­tó­an ittas sér­tet­tet és elkezd­te követ­ni. Rövid­del később várat­la­nul bele­rú­gott a sér­tett lábá­ba és elgán­csol­ta, ami­től a föld­re került. Ezután a rabló föl­dön fekvő áldo­za­ta kezé­ből olyan erő­vel tépte ki a tás­ká­ját, hogy annak füle a táma­dás során elsza­kadt. A sér­tett tás­ká­já­ban benne volt a mobil­te­le­fon­ja, 1.500,- Ft kész­pén­ze, néhány sze­mé­lyes okmá­nya, amit a hely­szín­ről futva távo­zó táma­dó magá­val vitt.

A nyo­mo­zás során kide­rült, hogy a férfi előző hónap­ban egy kecs­ke­mé­ti fes­ték­bolt hátsó, nyi­tott udva­rá­ról ello­pott egy kerék­párt is, amely nem került elő, ezért a sér­tett a nyo­mo­zás során kára meg­té­rí­té­se érde­ké­ben pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit rab­lás bűn­tet­te mel­lett lopás és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel is vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készül­tek.