Főoldal » Hírek » Követte és kirabolta a hetven éves sértettet – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen, aki egy sal­gó­tar­já­ni presszó­ban kifi­gyelt 70 éves áldo­za­tát meg­lop­ta, majd az érté­kek meg­tar­tá­sa érde­ké­ben bán­tal­maz­ta is.

Az ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a vád­lott és a 70 éves sér­tett 2023. szep­tem­ber 26-án este egy sal­gó­tar­já­ni presszó tera­szán ita­loz­tak, ahol a vád­lott ész­re­vet­te, hogy az idős férfi – isme­rő­sé­től elvál­va – egye­dül távo­zik, és követ­ni kezd­te azért, hogy az érté­ke­it megszerezze.

Ami­kor utol­ér­te, a váll­tás­ká­ját a pánt­já­nál fogva hátul­ról átemel­te a sér­tett feje fölött és elfu­tott. Eköz­ben a tás­ká­ból – amely­ben a sér­tett kul­csai, pénz­tár­cá­ja, okira­tai és bank­kár­tyá­ja vol­tak – kiej­tet­te a tár­cát, ezért vissza­for­dult, hogy megkeresse.

A sér­tett eköz­ben utol­ér­te őt, és meg­fog­ta a tás­ká­ja pánt­ját. A vád­lott ekkor azért, hogy a sér­tett tás­ká­ját és a benne lévő érté­ke­ket meg­tart­sa, és a sér­tett pénz­tár­cá­ját a föld­ről ismét magá­hoz vegye, erő­sza­kot alkal­ma­zott a sér­tet­tel szem­ben. A vád­lott egy hir­te­len moz­du­lat­tal úgy rán­tot­ta meg a tás­kát, hogy attól a sér­tett a föld­re esett.

A vád­lott ekkor a föld­ről fel­vet­te a pénz­tár­cát, de a tás­kát sem enged­te el, és annál fogva néhány pil­la­na­tig húzta a sér­tet­tet a föl­dön, végül - a tás­kát hát­ra­hagy­va - a meg­szer­zett pénz­tár­cá­val, az abban lévő 1.500 Ft kész­pénz­zel és a sér­tett vásár­lói kár­tyá­i­val együtt elszaladt.

A sér­tett az esés­től nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos térd­sé­rü­lést szenvedett.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a cse­lek­mény miatt bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló fér­fi­vel szem­ben rab­lás bűn­tet­te, okirat­tal vissza­élés és készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz­zel vissza­élés miatt emelt vádat, vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozva.

Amennyi­ben a vád­lott a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén vala­mennyi cse­lek­mé­nyét elis­me­ri, az ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán 6 év bör­tön­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra számíthat.