Főoldal » Hírek » Követte, majd kizsebelte a sértettet - VIDEÓVAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a győri fér­fi­val szem­ben, aki áldo­za­tát kisze­mel­te, követ­te, és amint alka­lom adó­dott, ész­re­vét­len moz­du­lat­tal vette ki a sér­tett tár­cá­ját a hátizsákból.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. szep­tem­ber 11-én a győri vas­úti pálya­ud­var bejá­ra­tá­tól követ­te sér­tet­tet az alul­já­rón át addig, amíg a sér­tett a pero­nok­hoz veze­tő lép­csőn fel­fe­lé haladt. Itt az elkö­ve­tő a sér­tett háta mögé lépett, egy ész­re­vét­len moz­du­lat­tal a sér­tett háti­zsák­já­nak cip­zár­ját elhúz­ta és annak belső zse­bé­ből egy darab 2.000 forint érté­kű irat­tár­cát vett ki. Az irat­tár­cá­ban vol­tak a sér­tett sze­mé­lyes ira­tai. Az elkö­ve­tő a tár­cá­ban pénzt nem talált, ezért azt isme­ret­len helyen kidobta.

Az elkö­ve­tő 2020. novem­ber 13-án egy győri cipő­bolt­ba tért be lopni. A férfi két pár már­kás, áru­vé­del­mi esz­köz­zel ellá­tott cipőt tulaj­do­ní­tott el úgy, hogy mind­ket­tőt a dobo­zá­ból kivet­te, majd az egyi­ket a felső ruhá­za­tá­ba, míg a mási­kat a tás­ká­já­ba rej­tet­te el. A lopott cipők­kel a biz­ton­sá­gi kapu kike­rü­lé­sé­vel, fize­tés nél­kül, futva távo­zott az üzletből.

A férfi a két pár, össze­sen 39.800 forint érté­kű cipőt isme­ret­len sze­mély­nek 20.000 forin­tért értékesítette.

A férfi mind­két lopá­sát biz­ton­sá­gi kame­rák rögzítették.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Győri Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit fog­ház­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, és 41.800 forint össze­gű vagyon­el­kob­zás­ra ítélje.

Az állo­má­son tör­tént lopás fel­vé­te­le itt látható: