Főoldal » Archív » Követték és kirabolták az idős embereket Érden

 

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben, akik koruk vagy beteg­sé­gük miatt véd­te­len embe­re­ket rabol­tak, fosz­tot­tak ki és lop­tak meg Érden.

A bűn­ügy vád­lott­jai, három érdi fia­tal­em­ber 2014 folya­mán elha­tá­roz­ták, hogy azzal sze­rez­nek pénzt, hogy látás­ból ismert, vagy isme­ret­len idő­sebb, vagy gyen­gébb fizi­ku­mú embe­rek­től pénzt, érté­kes tár­gya­kat sze­rez­nek meg, akár erő­szak útján. Kiter­vel­ték és meg­be­szél­ték az ötle­tük meg­va­ló­sí­tá­sá­nak mozzanatait.

Egyik mód­sze­rük az volt, hogy Érden a buszon utaz­va kisze­mel­tek egy idős embert, akit hazá­ig követ­tek, majd a kapu előtt kitép­ték a nyak­lán­cát vagy a kezé­ből a tás­ká­ját. Így lop­ták el egy kutya­sé­tál­ta­tás­ból éppen haza­té­rő, 73 éves férfi nyak­lán­cát, egy 82 éves asszony, és egy másik idős, alig 40 kilós nő tás­ká­ját. Mivel a töré­keny sér­tett nem enged­te el a tás­kát, a vád­lot­tak dula­kod­tak vele, ököl­lel ütlegelték. 

A másik mód­sze­rük sze­rint feke­te ruhát, sap­kát, símasz­kot húz­tak, becsen­get­tek az előre meg­fe­le­lő cél­pont­nak tekin­tett sér­tett házá­ba, rátör­ték az ajtót. A ház­ban a sér­tet­tet a föld­re teper­ték, nya­kát szo­rí­tot­ták, pén­zét, éksze­re­it elrabolták.

Elő­for­dult olyan eset is, ami­kor a három vád­lott pap­ri­ka spray-vel fújt le az utcán egy álta­luk ismert, könnyű áldo­zat­nak vélt fér­fit, aki­től a tás­ká­ját vet­ték el.

A vád­lot­tak 2014 és 2016 augusz­tu­sa között 7 idős embert támad­tak meg. Volt olyan 83 éves asszony, akire hat eset­ben ron­tot­tak rá. 

A vád­lot­tak 2016 augusz­tu­sá­ban feke­te ruhá­ban, arcu­kat sál­lal átköt­ve egy 80 éves nő házá­ba tör­tek be. Az asszony pén­zét és fül­be­va­ló­ját akar­ták elven­ni. A sér­tet­tet a föld­re rán­tot­ták, keze­it lefog­ták. A fül­be­va­lót kivet­ték a fülé­ből és a pén­zét köve­tel­ték. Az asszony a dula­ko­dás köz­ben letép­te az egyik vád­lott arcát elta­ka­ró sálat, és fel­is­mer­te a táma­dó­ját. A rend­őrök ezt köve­tő­en azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták a vádlottakat.

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, kifosz­tás bűn­tet­té­vel, lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fi­a­kat, akik elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a tárgyalást.