Főoldal » Hírek » Közel 10 ezer euró tisztára mosásában működött közre egy férfi

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a szerb-magyar ket­tős állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki 2017 őszén közel 3 mil­lió forint - bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénz - tisz­tá­ra mosá­sá­ban műkö­dött közre.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017 őszén - isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek meg­bí­zá­sá­ra - négy magyar­or­szá­gi pénz­in­té­zet sze­ge­di fiók­já­ban nyi­tott forint és devi­za­szám­lát. A vád­lott a bank­szám­lák meg­nyi­tá­sa­kor tisz­tá­ban volt azzal, hogy a szám­lák­ra bűnös ere­de­tű pénz­össze­gek érkez­nek, a szám­lát saját célra nem fogja hasz­nál­ni, azo­kon más tranz­ak­ció nem lesz, azo­kat néhány hóna­pon belül megszünteti.

Az egyik bank­szám­lán 2017. decem­ber 7-én jóvá­ír­tak 9.600 eurót. A tranz­ak­ció alap­ját egy német honos­sá­gú gaz­da­sá­gi tár­sa­ság átuta­lá­sa képez­te. A német sér­tett cég átuta­lá­sá­ra egy hamis meg­bí­zás révén került sor, ame­lyet a cég szám­la­ve­ze­tő pénz­in­té­ze­té­hez nyúj­tot­tak be. A jóvá­írást köve­tő­en a férfi szin­te azon­nal fel­vet­te a közel 3 mil­lió. Csak ezt köve­tő­en érke­zett meg a bank­kö­zi együtt­mű­kö­dés­ben a csa­lás­ra utaló figyel­mez­te­tés. A bank - a pénz vissza­uta­lá­sá­nak érde­ké­ben - fel akar­ta venni a vád­lot­tal a kap­cso­la­tot, ami nem veze­tett eredményre.

A főügyész­ség a vád­lot­tat pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádolja.

A veszély­hely­zet meg­szű­né­sé­vel össze­füg­gő átme­ne­ti sza­bá­lyok­ról és jár­vány­ügyi készült­ség­ről szóló jog­sza­bállyal módo­sí­tott bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­se­i­re figye­lem­mel az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Sze­ge­di Tör­vény­szék a vád­lott bűnös­sé­gét bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­val - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - álla­pít­sa meg, és szab­jon ki vele szem­ben bün­te­tést, a fel­vett összeg elkob­zá­sa mellett.