Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Közel 15 kg kannabiszt próbált becsempészni – vádat emelt a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az Auszt­ri­á­ban élő koszo­vói állam­pol­gár­ral szem­ben, aki idén már­ci­us ele­jén 15 kg kábí­tó­szert pró­bált meg Magyar­or­szág terü­le­tén át Bécs­be csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. feb­ru­ár 27-én Bécs­ből uta­zott hazá­já­ba, Koszo­vó­ba, majd onnan 2020. már­ci­us 10-én indult vissza a csa­lád tulaj­do­ná­ban levő gép­ko­csi­val. A Koszo­vó­ból tör­tént indu­lást meg­elő­ző­en isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek 9 cso­mag­ban, mint­egy 15 kg kan­na­biszt rej­tet­tek el a vád­lott által veze­tett gép­ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ban, a pót­ke­re­ket fedő lemez alatt, a pót­ke­rék táro­lá­sá­ra szol­gá­ló rekeszben.

A vád­lott 2020. már­ci­us 10-én este jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a Rösz­ke autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen. Az útle­vél ellen­őr­zést köve­tő­en elren­delt vám­el­len­őr­zés során meg­ta­lál­ták, majd lefog­lal­ták a vád­lott által Magyar­or­szág terü­le­té­re csem­pész­ni szán­dé­ko­zott kábí­tó­szert. A vád­lott a kan­na­biszt Auszt­ri­á­ba akar­ta szál­lí­ta­ni. A vád­lot­tat egyéb­ként az oszt­rák bíró­ság kábítószer-kereskedelem elő­ké­szí­té­se miatt koráb­ban vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A becsem­pész­ni szán­dé­ko­zott kábí­tó­szer mennyi­sé­ge külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség­nek minősül.

A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.