Főoldal » Archív » Közel 1,5 milliárd forint adót csaltak – az ügyészség és a NAV eredményes fellépése következtében az egész megtérülni látszik

Költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt 36 sze­méllyel szem­ben emelt vádat a Csong­rád Megyei Főügyész­ség, ille­tő­leg továb­bi 54 sze­méllyel szem­ben alkal­ma­zott más intéz­ke­dést, akik fik­tív szám­lák kibo­csá­tá­sá­val, ille­tő­leg befo­ga­dá­sá­val közel más­fél mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek.

A vád­irat sze­rint a sze­ge­di férfi és tár­sai a 2015. és 2017. év közöt­ti idő­szak­ban fik­tív szám­lák kibo­csá­tá­sá­val fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kat hoz­tak létre, ame­lyek a brut­tó szám­la­ér­ték 3-5 %-nak meg­fe­le­lő juta­lék elle­né­ben bocsá­tot­tak ki szám­lá­kat cégek­nek, ille­tő­leg egyé­ni vál­lal­ko­zók­nak. A szám­lák mögött sem­mi­lyen gaz­da­sá­gi ese­mény nem állt, azok kibo­csá­tá­sá­nak oka kizá­ró­lag a szám­lák áfa­tar­tal­má­nak jogo­su­lat­lan levo­nás­ba helye­zé­se a szám­la­be­fo­ga­dó részé­ről, ille­tő­leg a juta­lék rea­li­zá­lá­sa a szám­la­ki­bo­csá­tók olda­lá­ról volt.

A NAV Dél-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­ság Csong­rád Megyei Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lya előtt folya­mat­ban volt nyo­mo­zás­ban 102 sze­mély gya­nú­sí­tott­kén­ti fele­lős­ség­re voná­sá­ra került sor, akik közül 90 eset­ben iga­zo­ló­dott be a meg­ala­po­zott gyanú. A ter­hel­tek cégek, ille­tő­leg egyé­ni vál­lal­ko­zá­sok kere­té­ben közel más­fél mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek. A leg­na­gyobb szám­la­be­fo­ga­dó egy szó­ja­ola­jat, ille­tő­leg szó­ja­gra­nu­lá­tu­mot befo­ga­dó agrár­ipa­ri vál­lal­ko­zás volt, amely több mint 600 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott. Ezen túl­me­nő­en tojás­ke­res­ke­dés­sel fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok is több mint 100 mil­lió forint érték­ben okoz­tak vagyo­ni hát­rányt az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek. A szám­la­be­fo­ga­dók között sze­re­pelt sze­ge­di szék­he­lyű őrző-védő cég, sze­ged kör­nyé­ki kis­vál­lal­ko­zás, amely ven­dég­lá­tó­ipa­ri ter­mé­ke­ket for­gal­ma­zott, továb­bá orszá­gos keres­ke­dés­sel fog­la­ko­zó tár­sa­ság, ame­lyek vonat­ko­zá­sá­ban szin­tén meg­ha­lad­ta a vagyo­ni hát­rány a 100 mil­lió forin­tot. A nyo­mo­zás során 54 gya­nú­sí­tott az álta­la oko­zott vagyo­ni hát­rány össze­gét rész­ben vagy egész­ben meg­fi­zet­te és ezzel közel 500 mil­lió forint meg­té­rült a magyar állam felé. Ezen ter­hel­tek vonat­ko­zá­sá­ban a főügyész­ég az eljá­rást meg­ro­vás alkal­ma­zá­sa mel­lett meg­szün­tet­te, ille­tő­leg a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés lehe­tő­sé­gé­vel élt a vagyo­ni hát­rány meg­té­rí­té­sé­nek elő­írá­sa mel­lett.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­se­i­re figye­lem­mel a 36 vád­lott közül a főügyész­ség 18 sze­méllyel egyez­sé­get kötött a bűnös­ség beis­me­ré­sé­ről és a bün­te­tés mér­té­ké­ről, tekin­tet­tel az álta­luk oko­zott vagyo­ni hát­rány rész­be­ni vagy egész­be­ni meg­té­rí­té­sé­re, annak köte­le­zett­ség­ként tör­té­nő elő­írá­sá­ra is. Továb­bi két sze­mély vonat­ko­zá­sá­ban a bűnös­ség beis­me­ré­sé­nek ese­té­re vád­ira­tá­ban a főügyész­ség a kisza­ba­dan­dó bün­te­tés mér­té­ké­re indít­ványt tett.

A nyo­mo­zás során a nyo­mo­zó ható­ság a vagyon­el­kob­zás végett, vala­mint a jogi sze­méllyel szem­be­ni kisza­ban­dó bír­ság biz­to­sí­tá­sá­ra lefog­la­lá­sok­kal, ille­tő­leg zár alá véte­lek­kel is élt. A vagyon­biz­to­sí­tá­sok a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott vagyo­ni hát­rány szin­te tel­jes össze­gét lefed­ték.

A bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.