Főoldal » Archív » Közel 15 millió forint tisztára mosásában működött közre – vádat emelt a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a szerb – magyar állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki négy sze­ge­di bank­fi­ók­ban nyi­tott egy nap alatt bank­szám­lát azért, hogy kül­föl­di sér­tet­tek­től kicsalt pén­ze­ket tud­ja­nak fel­ven­ni és eltüntetni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zói uta­sí­tá­sai alap­ján, 2017. tava­szán egy nap alatt négy sze­ge­di bank­fi­ókban jelent meg, és nyi­tott devi­zaszám­lát. A szám­lákhoz tar­to­zó ira­to­kat, távol­ról való hoz­zá­fé­ré­si kódo­kat, jel­sza­va­kat ezután a vád­lott átad­ta megbízóinak.

A szám­lá­kon ezt köve­tő­en olyan össze­ge­ket írtak jóvá, ame­lyek átuta­ló­it az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zók meg­té­vesz­tet­ték. A csa­lás lénye­ge sze­rint az elkö­ve­tők magu­kat a sér­tett cégek kép­vi­se­le­té­re jogo­sult sze­mély­nek kiad­va e-mailben adtak uta­sí­tást a cég alkal­ma­zott­jai részé­re, hogy a meg­je­lölt átuta­lá­si meg­bí­zá­so­kat tel­je­sít­sék. A ked­vez­mé­nye­zett bank­szám­la­szá­ma a vád­lott által nyi­tott szám­lák száma volt, az átuta­lá­si meg­bí­zás hamis ada­to­kon ala­pult. A négy szám­lán egy hónap alatt közel 14 mil­lió forint csa­lás­ból szár­ma­zó pénzt írtak jóvá, ame­lye­ket a vád­lott kész­pénz­ben fel­vett, majd átadott meg­bí­zó­i­nak. Mind­ezért cse­ré­be a férfi pénz­fel­vé­te­len­ként 200 eurót kapott. 

Mind­eze­ken túl­me­nő­en továb­bi 10 mil­lió forint, csa­lás­ból szár­ma­zó pénzt is utal­tak a vád­lott szám­lá­i­ra, de még azok jóvá­írá­sa előtt, a banki biz­ton­sá­gi rend­sze­ren keresz­tül érke­zett, bűn­cse­lek­mény­re utaló jel­zé­sek­re figye­lem­mel azo­kat a küldő fél­nek visszautalták.

A főügyész­ség a vád­lot­tat pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.