Főoldal » Hírek » Közel 200 sértettet csapott be egy nő - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség 197 rend­be­li csa­lás miatt emelt vádat egy deb­re­ce­ni nő ellen, aki inter­ne­tes hir­de­té­sek­kel csap­ta be a sértetteket. 

A vád sze­rint a nő 2019 őszén elha­tá­roz­ta, hogy inter­ne­ten olyan játé­ko­kat és elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket hir­det meg eladás­ra, amik­kel való­já­ban nem ren­del­ke­zett. A jelent­ke­zők­től azt kérte, hogy a vétel­árat előre utal­ják át. A nő kife­je­zet­ten a bűn­cse­lek­mé­nyek­ből szár­ma­zó pén­zek foga­dá­sá­ra négy bank­szám­lát nyitott.

A sér­tet­tek átutal­ták a vétel­árat, vagy annak egy részét, a vád­lott azon­ban nem küld­te meg nekik a ter­mé­ke­ket, őket külön­bö­ző kifo­gá­sok­kal hite­get­te. Több eset­ben saját maga által szer­kesz­tett fel­adá­si bizony­la­tot kül­dött annak iga­zo­lá­sá­ra, hogy a cso­ma­got fel­ad­ta. A sér­tet­tek egy idő után már se tele­fo­non, se üze­net­ben nem tud­ták elér­ni a nőt , ezért sokan fel­je­len­tést tettek.

Az elkö­ve­tő a csa­lá­so­kat 2019 novem­be­ré­ben kezd­te és még azután is foly­tat­ta, hogy őt 2020 ápri­li­sá­ban gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki. A csalás-sorozatnak az vetett véget, hogy a nőt a pécsi rend­őrök 2020 júli­u­sá­ban őri­zet­be vet­ték és a Pécsi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Pécsi Járás­bí­ró­ság elren­del­te letartóztatását.

A nő 197 - az ország külön­bö­ző része­in élő  - sze­mélyt csa­pott be, cse­lek­mé­nye­i­vel közel 3.000.000 forint kárt okozott.

A vád­lott cse­lek­mé­nyei közül a leg­sú­lyo­sabb bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő szabadságvesztés.