Főoldal » Archív » Közel 200 valótlan tartalmú útlevelet és személyit állított ki az okmányirodai ügyintéző nem uniós polgároknak - vádemelés

A kor­mány­ab­lak­ban dol­go­zó nő szer­ve­zett elkö­ve­tői cso­port által szál­lí­tott kül­föl­di­ek­nek inté­zett valót­lan tar­tal­mú okmá­nyo­kat; a kerü­le­ti ügyész­ség vádat emelt ellene.

A vád­irat sze­rint egy 31 éves nő a Fővá­ro­si Kor­mány­hi­va­tal XX. Kerü­le­ti Hiva­ta­lá­nak kor­mány­ab­la­ká­nál okmány­iro­dai ügy­in­té­zői mun­ka­kör­ben dol­go­zott. Fel­ada­tai közé tar­to­zott a sze­mély­azo­no­sí­tó iga­zol­vá­nyok és az útle­ve­lek kiadá­sa, amely során, ha a kérel­me­ző hono­sí­tá­si okira­tot muta­tott be, akkor egy ,,Kép­né­ze­ge­tő” alkal­ma­zást kel­lett a vád­lott­nak igény­be ven­nie a sze­mély­azo­nos­ság ellen­őr­zé­se céljából.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az ügy­in­té­ző­vel kap­cso­lat­ba lépett egy – a nyo­mo­zás során egy­elő­re – isme­ret­le­nül maradt, szer­ve­zett elkö­ve­tői kör, és rábír­ta, hogy 2015 júni­u­sa és 2016 decem­be­re között 168, töb­bek között ukrán, orosz, azeri, iráni, albán állam­pol­gár­sá­gú sze­mély részé­re valót­lan tar­tal­mú – a kérel­me­ző sze­mé­lyek fény­ké­pé­vel ellá­tott, azon­ban külön­bö­ző, hono­sí­tott magyar állam­pol­gár­sá­gú sze­mé­lyek ada­ta­it tar­tal­ma­zó – magyar magán­út­le­ve­let és sze­mély­azo­no­sí­tó iga­zol­ványt állít­son ki. A vád­lott össze­sen 198 darab valót­lan tar­tal­mú okmányt állí­tott ki, és ezzel az Euró­pai Unió tag­ál­la­má­nak okmá­nya­i­hoz jut­tat­ta a nem uniós pol­gá­ro­kat, A nő a ,,Kép­né­ze­ge­tő” alkal­ma­zást szán­dé­ko­san nem vett igénybe.

Az ügy másik vád­lott­ja, egy 38 éves ukrán férfi is a fenti elkö­ve­té­si mód­dal jutott valót­lan tar­tal­mú útle­vél­hez a nőtől, amellyel az Egye­sült Király­ság­ba távo­zott. Ott azon­ban később elfog­ták, és a magyar ható­sá­gok­nak átad­ták. A férfi jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nő ellen bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te, vala­mint 198 rend­be­li hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te; a férfi ellen 1 rend­be­li, fel­buj­tó­ként hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíróságra.

A tör­vény a nő ter­hé­re rótt cse­lek­mé­nye­ket – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – öttől tizen­öt évig ter­je­dő, a férfi ter­hé­re rótt cse­lek­ményt egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.