Főoldal » Archív » Közel 2000 MDMA tablettával motorozott -fotókkal-

A Pest Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Duna­ke­szin egy rend­őri intéz­ke­dés során elha­jí­tott egy cso­ma­got, ami­ben közel 2000 MDMA tab­let­ta volt.

A bűn­ügy vád­lott­ja 2018 ápri­li­sá­ban dél­előtt Duna­ke­szin moto­ro­zott. Egy keresz­te­ző­dé­sé­ben nagy sebes­ség­gel, las­sí­tás nél­kül haladt át a piros jel­zé­sen. A Duna­ke­szi Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei ész­re­vet­ték, a vád­lott után indul­tak és őt meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zés­sel meg­ál­lás­ra hív­ták fel. Miu­tán a férfi meg­állt, a két rend­őr meg­kezd­te vele szem­ben az intézkedést.

Egy óvat­lan pil­la­nat­ban a vád­lott fel­nyi­tot­ta a segéd­mo­tor­ke­rék­pár ülé­sét, kivett onnan egy cso­ma­got és köze­li sövény­hez hají­tot­ta. A rend­őrök azon­ban ész­re­vet­ték ezt, meg­ta­lál­ták és fel­nyi­tot­ták a cso­ma­got. Abban mint­egy 2000 darab MDMA tab­let­ta volt. A fér­fit őri­zet­be vették.

A Pest Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit. Az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­lot­tal szemben.