Főoldal » Archív » Közel 35 millió forint állami támogatást csalt ki egy tiszaújvárosi férfi

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség három vád­lott ellen emelt vádat külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A tisza­új­vá­ro­si férfi cég­ve­ze­tő­ként 2011. évben támo­ga­tá­si szer­ző­dést kötött a pályá­za­ti pén­zek elosz­tá­sát végző álla­mi szerv­vel telep­he­lyé­nek kor­sze­rű­sí­té­sé­re. A szer­ző­dés értel­mé­ben a vád­lott közel 60 mil­lió forint vissza nem térí­ten­dő álla­mi támo­ga­tás­hoz jutott. A férfi a beru­há­zás meg­va­ló­sí­tá­sá­ra szer­ző­dést kötött a másik két vád­lott által veze­tett gaz­da­sá­gi társasággal.

A tisza­új­vá­ro­si férfi önerő­ből nem tudta kifi­zet­ni a telep­he­lyen dol­go­zó vál­lal­ko­zó­kat, ezért a 2011. évben rávet­te vádlott-társait a tel­jes munka leszám­lá­zá­sá­ra és valót­lan tel­je­sí­té­si iga­zo­lá­sok kiál­lí­tá­sá­ra. Tár­sai ennek ele­get tet­tek, az el nem vég­zett mun­ká­kat is leszám­láz­ták, továb­bá valót­lan tel­je­sí­tés iga­zo­lá­so­kat állí­tot­tak ki a  meg­szer­zett álla­mi támo­ga­tás­ból való része­se­dés miatt.

A támo­ga­tást nyúj­tó álla­mi szerv a vád­lott által csa­tolt szám­lák és doku­men­tu­mok alap­ján közel 35 mil­lió forin­tot utalt át a tisza­új­vá­ro­si férfi cégé­nek bank­szám­lá­já­ra, amely vagyo­ni hát­rány nem térült meg a költ­ség­ve­tés számára.

A járás­bí­ró­ság a vád­lott cégé­nek telep­he­lyét vagyon­el­kob­zás biz­to­sí­tá­sá­ra zár alá vette.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tak ellen külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A vád­irat­ban az ügyész­ség egy vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés alkal­ma­zá­sát, a továb­bi két vád­lott ese­té­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.